Høring

Endringer i tollforskriften kap. 15 (IPR)

Sendt: 19.05.2021

Adressat: Tolletaten

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til Tolletatens høringsbrev av 26. februar 2021 vedrørende ovennevnte høring.

Hovedformålet med endringsforslagene er å tilpasse tollforskriften til de endringene i varemerkeloven og tolloven som ble vedtatt av Stortinget i mai 2020 og ventes å tre i kraft 1. juni 2021.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for immaterial- og markedsføringsrett. Lovutvalget består av Are Stenvik (leder), Ingvild Hanssen-Bauer, Stine Helén Pettersen, Felix Reimers, Martin Berggren Rove og Cathrine, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 ADVOKATFORENINGENS KOMMENTARER TIL HØRINGSFORSLAGET

Advokatforeningen støtter i hovedtrekk forslaget. Europeisk rettsenhet og effektivisering av det industrielle rettsvernet er viktig for forskning og nyskapning, av hensyn til det frie varebyttet og for å sikre forutberegnelighet i internasjonal handel og ved grenseoverskridende etableringer.

Advokatforeningen noterer at Tolletaten har forslått en annen definisjon av «småforsendelser», som kan undergis en enklere behandling etter tolloven § 15-4 (1) og § 15-8. I lys av de hensynene Tolletaten peker på, og av at definisjonen av «small consignement» i forordning nr. 608/2013 er under vurdering, støtter Advokatforeningen Tolletatens forslag også på dette punkt.

 

                                                 Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                           Merete Smith
leder                                                                                             generalsekretær