Høring

Forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet

Sendt: 04.05.2021

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til kommunal- og moderniseringsdepartementet, publisert den 36.4.2021, med høringsfrist den 8.6. 2021

Høringen gjelder ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett. Lovutvalget består av Kaare Andreas Shetelig (leder), Steffen Asmundsson, Kristian Brandt, Knut Erik Marthinussen Harjang og Silje Aga Rognan, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.


3 KOMMENTARER

Advokatforeningen mener alle forhold tatt i betraktning at man bør velge en ordning med åremål på seks år uten mulighet for forlengelse. Det vises blant annet til at Barneombudet har en ordning med åremål på seks år uten mulighet for forlengelse. Argumentet for Barneombudet er særlig at det skal overvåke hvordan myndighetene oppfyller barns rettigheter, og at ombudets kritikk av departementet kan påvirkes av ønsket om en ny periode, evt. at departementet kan "straffe" streng kritikk med at ombudet ikke får fornyelse. Rett nok treffer dette antakelig ikke i samme grad for direktøren i Datatilsynet, som har bredere nedslagsfelt, men også Datatilsynet har en ombudsrolle og skal føre tilsyn med det offentlige. Hensynet til uavhengighet tilsier derfor én periode.

Advokatforeningen legger også til at vi lever i en omskiftelig verden, hvilket også gjelder de områder Datatilsynet fører tilsyn med, og det kan derfor være fornuftig med en ordning som sikrer en viss omløpshastighet for hvem som leder tilsynet og sikrer at nye krefter med jevnere mellomrom kan slippe til

 

                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                          Merete Smith
leder                                                                                            generalsekretær