Høring

Bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

Sendt: 02.11.2021

Adressat: Kulturdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 21.9.2021 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for IKT og personvern. Lovutvalget består av Jarle Roar Sæbø (leder), Christopher Sparre-Enger Clausen, Kari Gimmingsrud, Eirin Helen Hauvik, Øyvind Molven, Cecilie Wille Søvik og Malin Tønseth.

Advokatforeningen merker seg at departementet ikke ser ut til å ha vurdert eventuelle personvernrettslige problemstillinger knyttet til forslaget om blokkering av nettsider med ulovlig pengespill-innhold. Advokatforeningen mener det hadde vært naturlig og riktig at departementet redegjør nærmere for om slik blokkering som er foreslått vil innebære noen form for behandling av personopplysninger knyttet til nettbrukere som utsettes for blokkering, og dersom dette er tilfellet vurderer og belyser de rettslige sidene ved dette.

Utover dette har Advokatforeningen ingen merknader til forslaget.


                                                 Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                   Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær