Høring

Endringer i byggteknisk forskrift – parselloppdeling av campingplasser

Sendt: 09.11.2021

Adressat: Direktroatet for byggkvalitet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Direktoratet for byggkvalitet, publisert den 10.august 2021, med høringsfrist den 9. november 2021 (DiBKs ref.: 18/5790).

Høringen gjelder endring i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk. Det foreslås forskriftsfesting av en bestemmelse om oppdeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater for å ivareta forsvarlig brannsikkerhet.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bygnings- og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Anne Tellefsen og Ingrid Sævold Moe, som alle har lang erfaring og godkompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER TIL DE ENKELTE FORSLAGENE

Direktoratet foreslår å innføre forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Forskriftshjemmelen vil fremgå av ny § 26-2 i plan- og bygningsloven.

Forslaget til ny forskriftsbestemmelse følger opp Prop. 110 L (2020-2021) om endringer i plan- og bygningsloven og hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser.

Forslag om å innføre forskriftshjemmel i plan- og bygningsloven § 26-2, har Advokatforeningen tidligere gitt uttalelse til (ref. https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/horingsuttalelser/2020/desember/forslag-til-endring-av-plan--og-bygningsloven---hjemmel-for-forskrift-om-parsellinndeling-av-campingplasser/ ).

Høringsforslaget gjelder ny bestemmelse i byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-6 nytt syvende ledd om oppdeling av campingplasser i parseller. Hensikten med krav om parsellinndeling og inndeling i branngater er å hindre brannspredning på campingplasser og å sikre tilgang for brannvesenet.

Forslaget er en oppfølging av forslag av 15. mars 2019 om endring i byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser, hvoretter det ble foreslått et nytt generelt avstandskrav på 4 meter mellom campingenheter på campingplasser.

Advokatforeningen støtter innføringen av en ny forskriftsbestemmelse.

Det er lagt til grunn at bestemmelsen ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Det vises til høringsnotatet pkt. 1.3.

Etter Advokatforeningens syn er det viktig at dette premisset følges opp med veiledning til forskriftsbestemmelsen, slik at det sikres lik praksis i forbindelse med tilsynsoppfølging i alle landets kommuner når det gjelder hva som anses som «nye tiltak» og som derved utløser nye krav.

Høringsnotatet gir en god avgrensning, men det fremstår uklart hvorvidt midlertidig flytting av campingvogn også omfatter tilfeller der campingplassen har reguleringsbestemmelser som hindrer vinterlagring av campingvogner og det derved skjer en sesongbasert utplassering av campingvogn i tilknytning til en «fast» plass.

Advokatforeningen har ellers ingen merknader til forslaget.

4 OPPSUMMERING

Advokatforeningen er positiv til forslaget om ny forskriftsbestemmelse i TEK § 11-6 nytt syvende ledd.

Advokatforeningen mener det bør gis veiledning til bestemmelsen som klargjør grensen for «nye tiltak», slik at forskriftsbestemmelsen ikke får tilbakevirkende kraft i praksis.

 

                                                Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                      Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær