Høring

Forskrift om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Sendt: 17.11.2021

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

1 INNLENDING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringsnotat fra Sjøfartsdirektoratet datert 11. september 2021, med høringsfrist 17. november 2021. Høringen gjelder forslag om endring av § 14c i forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (miljøsikkerhetsforskriften).

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Oddbjørn Slinning, Nina M. Hanevold-Sandvik, Anders Svinø og Simone Ingeberg, som alle har lang erfaring og kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

Sjøfartsdirektoratets forslag går ut på å unnta lasteskip som opererer i verdensarvfjordene fra de skjerpede NOx-kravene i miljøsikkerhetsforskriften § 14c, og samtidig innføre et krav om at nevnte fartøyskategori skal oppfylle Nivå III-krav senest 1. januar 2030. Bakgrunnen for forslaget er at etter dagens regelverk gjelder NOx-kravene i verdensarvfjordene for alle skip uansett byggeår, mens kravene i resten av Norge bare gjelder motorer installert i nye skip eller nye motorinstallasjoner. Dette medfører at det i dag er mangel på lasteskip oppfyller de gjeldende NOx-kravene i verdensarvfjordene. Mangelen på tilgjengelige lasteskip har ført til negative konsekvenser for landbasert industrivirksomhet lokalisert innenfor verdensarvfjordområdet, og som bruker lasteskip for utskiping av sine produkter.

3 ADVOKATFORENINGENS KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter Sjøfartsdirektoratets forslag om at lasteskip, fremfor nåværende løsning hvor Nivå-I krav skal være oppfylt fra 2020, Nivå II-krav fra 2022 og Nivå III-krav fra 2025, i stedet skal oppfylle Nivå III-krav fra 1. januar 2030.

Det er viktig at våre mest sårbare naturområder beskyttes for forurensning, og en streng regulering av skipstrafikken er derfor nødvendig. Rederienes incentiv til å bygge om lasteskipene til mer miljøvennlig drift for å imøtekomme kravene etter miljøsikkerhetsforskriften § 14c, er imidlertid ikke sterk nok slik regelverket er i dag. Annen transport, som for eksempel trailertransport, blir derfor nødvendig, noe som samlet medfører større grad av forurensning enn ved bruk av lasteskip som ikke imøtekommer forskriftens krav. Samtidig viser DNVs rapport at lasteskip utgjør en ubetydelig del av NOx-utslippet i Geirangerfjordområdet og Nærøyfjordområdet. En utsettelse av fristen for å oppfylle Nivå III-krav til 1. januar 2030 fremstår derfor som hensiktsmessig.

4 AVSLUTNING/OPPSUMMERING

På bakgrunn av dette støtter Advokatforeningen Sjøfartsdirektoratets forslag om å unnta lasteskip som opererer i verdensarvfjordene fra de skjerpede NOx-kravene i miljøsikkerhetsforskriften § 14c, og samtidig innføre et krav om at nevnte fartøyskategori skal oppfylle Nivå III-krav senest 1. januar 2030. For øvrig har ikke Advokatforeningen ytterligere kommentarer til høringen.

 

                                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                          Merete Smith
leder                                                                                            generalsekretær