Høring

Forslag til endring i utlendingsforskriften (tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer)

Sendt: 24.11.2021

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet, publisert den 5.10.2021, med høringsfrist den 30.11.2021.Høringen gjelder forslag til endring i utlendingsforskriften – Tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer.

Departementet foreslår en ny bestemmelse i utlendingsforskriften som klargjør at vilkårene for permanent oppholdstillatelse (med unntak av vilkåret om selvforsørgelse) må være oppfylt på vedtakstidspunktet (tidspunktet utlendingsmyndighetene avgjør saken).

Bakgrunnen for forslaget er departementets uttalelse i instruks GI-16/2020 gjeldende skjæringstidspunktet for rett til permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62 første ledd bokstav b i saker, som behandles etter instruks GI-15/2020. Instruksen er imidlertid avgrenset til der UDI har opprettet sak om opphør og tilbakekall av søkerens flyktningstatus og oppholdstillatelse.

I instruksen kommer det frem (på side 3) at;

«Departementet vil for øvrig vurdere om vedtakstidspunktet også bør legges til grunn ved vurderingen av om de øvrige vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utl. § 62 er oppfylt og i alle saker om permanent oppholdstillatelse, og hvordan dette ev. skal komme til uttrykk i regelverket.»

Forslaget i høringsnotatet her er en oppfølging av disse uttalelsene.

I instruks GI-16/2020 endres UDI og UNEs vedtakspraksis når det gjelder skjæringspunktet ved behandlingen av søknader om permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62 første ledd bokstav b i saker som behandles etter instruks GI-15/2020 (instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jfr. Utl. § 37 første ledd bokstav e og f), fra søknadstidspunktet til vedtakstidspunktet.

Gjeldende forslag innebærer endringer i utlendingsforskriften, slik at alle søknader om permanent oppholdstillatelse får tilsvarende endring av forvaltningspraksis som etter instruks GI-16/2020. Det vil si at alle vilkårene etter utl. § 62 første og annet ledd, unntatt utl. § 62 første ledd bokstav f, må være oppfylt på vedtakstidspunktet.

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for Asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Félix Olivier Heller, Maral Housmand, Elisabeth P. Løland, André Møkkelgjerd, Daniel Riibe-Stokland og Kjetil Sørensen, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen er enig i forslaget om å legge om forvaltningspraksisen, slik at vedtakspunktet blir avgjørende for om vilkårene er oppfylt, vil gjelde alle søknader.

Forslaget innebærer blant annet at utlendinger som søker permanent oppholdstillatelse ikke kan ha oversteget grensen for utenlandsopphold på vedtakstidspunktet. Jfr. Utl. § 62 første ledd bokstav a.

Videre innebærer forslaget at vilkårene for fortsatt oppholdstillatelse også må være oppfylt på vedtakstidspunktet. Jfr. Utl. § 62 første ledd bokstav b.

Advokatforeningen er enig i at nevnte vilkår også må være oppfylt på vedtakstidspunktet, tilsvarende som for utl. § 62 første ledd bokstav c, hvor det innhentes straffesaksopplysninger fra politiet før vedtak fattes.

Forslaget vil, ifølge høringsnotatet kap 5, kunne medføre lengre saksbehandlingstid og kravet til botid vil følgelig da i realiteten bli lengre.

Advokatforeningen mener at det bør gis adgang til å søke permanent oppholdstillatelse tidligere i de tilfeller hvor botidsvilkåret vil bli oppfylt innen utløpet av den midlertidige oppholdstillatelsen og vilkårene i utl. § 62 første ledd bokstav d, e, og f er oppfylt – der dette ikke allerede tillates.

Alternativt mener Advokatforeningen at ulempen med lengre saksbehandlingstid kan avhjelpes ved at det settes inn tiltak som får saksbehandlingstiden ned. Dette er viktig av hensyn til individets stilling, jfr. Utl. § 3.

4 AVSLUTNING

Endringsforslaget tiltres.

 

                                                Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                    Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær