Høring

Forslag til endringer forsvarsloven av 27. august 2021

Sendt: 30.11.2021

Adressat: Forsvarsdepartementet

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

1 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Forsvarsdepartementet med forslag om endring i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) av 12. august 2016 nr. 77, med høringsfrist den 24. november 2021.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å sikre en mer forutsigbar og fleksibel tilførsel av sivil og spesialisert kompetanse til Forsvaret gjennom anvendelse av reservister i en aktiv reserve, for å oppnå skjerpet beredskap og kortere klartider.

Overordnet omhandler forslaget adgangen til å inngå kontrakt med reservister om tjenesteplikt i Forsvaret og en avklaring av reservistenes arbeidsrettslige status.

Denne høringen er utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Lovutvalget består av Tarjei Thorkildsen (leder), Martin Staxrud Jetlund, Simen Lium, Kristin Fjellby Grung, Oddvar Lindbekk og Sigrun Sagedahl, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet. Oddvar Lindbekk har ikke deltatt ved behandlingen av denne saken. Advokat Hannah Osberg Andresen bistår utvalget som sekretær.

2 ADVOKATFORENINGENS KOMMENTARER

Departementet viser innledningsvis til at Forsvaret i dag bare har hjemmel til å inngå kontrakt med reservister i Heimevernet. Departementet foreslår at det gis lovhjemlet adgang til å inngå kontrakt med reservister i hele Forsvaret for personell som ikke er vernepliktige og om utvidet tjenesteplikt for vernepliktige.

Behovet for lovhjemmel er særlig begrunnet med at denne typen kontrakter anses som svært inngripende overfor personellet som er omfattet og for tredjeparter som familie og hovedarbeidsgiver.

Advokatforeningen viser til departementets drøftelse og vurdering av reservisters arbeidsrettslige status i høringsnotatet punkt 6 og departementets forslag om å presisere at reservistene ikke skal anses som arbeidstakere. Dette er begrunnet i at innholdet i den tjenesten reservister må forplikte seg til innholdsmessig vil tilsvare vernepliktiges tjeneste. Vernepliktige anses i dag ikke som arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 1-6 første ledd, bokstav b). Departementet understreker at Forsvaret har behov for at en arbeidsrettslig status ikke er til hinder for at denne gruppen reservister har en uomtvistelig plikt til å møte til, og utføre, tjeneste selv om tjenesten måtte medføre fare for liv eller helse.

Advokatforeningen tar ikke stilling til om det bør innføres en adgang til å engasjere reservister, herunder at slike ikke skal anses som arbeidstakere, men støtter forslaget om at dette i tilfelle klargjøres i loven slik at det blir forutsigbart både for reservistene selv og deres hovedarbeidsgivere. Advokatforeningen støtter også at det presiseres i ordlyden hvilke rettigheter reservistene har i forhold til andre lover.

Advokatforeningen mener den foreslåtte bestemmelsen i § 25 er egnet til å oppnå dette.

Advokatforeningen gjør oppmerksom på at det foreligger forslag om endring av arbeidstakerbegrepet i NOU 2021: 9, og at Forsvarsdepartementet vurderer eventuell samordning med lovprosessen knyttet til denne utvalgsinnstillingen.

Når det gjelder presiseringen om at arbeidsmiljøloven §§ 12-12 og 15-10 skal gjelde for personer som inngår kontrakt om tjenesteplikt etter § 25 første ledd, vil Advokatforeningen bemerke at bestemmelsen fremstår som en ren gjentakelse av det som allerede følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser, og regulerer nettopp personellets stilling hos annen arbeidsgiver. Denne doble reguleringen kan like gjerne skape uklarhet som å gi klarhet.

Advokatforeningen vil imidlertid oppfordre departementet til å vurdere om det bør gjøres en endring i arbeidsmiljøloven § 1-6 første ledd bokstav b, slik at også reservistene omfattes av bestemmelsen og at de dermed faller utenfor arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep.

Advokatforeningen har ingen kommentarer til høringens øvrige forslag.

                                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                    Merete Smith
leder                                                                                      generalsekretær