Høring

Forslag til endringer i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6

Sendt: 24.11.2021

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til forslag om endringer i terskelverdiene i forskrift 3. juni 2018 nr. 7 om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6, publisert 27. august 2021, med høringsfrist den 27. november 2021.

I Høringsnotatet foreslås tersklene endret slik at i) terskelverdien for driftsinntekter heves fra seks til syv mill. kroner, og ii) terskelverdien for balansesum heves fra 23 til 25 mill. kroner.

Saken er forelagt lovutvalget for selskapsrett. Lovutvalget består av Hedvig Bugge Reiersen (leder), Tor Bechmann, Ørjan Nilsen, Karl Otto Tveter, Olav Fr. Perland og Stig Berge, som alle har lang erfaring og tung kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen støtter forslaget til endringer av terskelverdier.

 

                                         Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                              Merete Smith
leder                                                                               generalsekretær