Høring

Forslag til endringer i forskrift til statsansatteloven

Sendt: 11.11.2021

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringsbrev av 12. august 2021 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringen gjelder forslag om unntak fra kravet om offentlig utlysing av ledige stillinger i staten.
Departementet har fremsatt forslag til to endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. på høring. Begge forslagene gjelder unntak fra kravet i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) om offentlig utlysing av ledige stillinger i staten.

Departementet foreslår for det første å fastsette i forskrift at statsansatte som har konkurrert seg til en midlertidig ansettelse, i visse tilfeller kan ansettes fast uten ny utlysing.

Departementet foreslår også unntak fra kravet om offentlig utlysing av ledige stillinger ved midlertidig tilsetting i inntil to år av personer som arbeids- og velferdsetaten har innvilget midlertidig lønnstilskudd.

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Lovutvalget består av Tarjei Thorkildsen (leder), Martin Staxrud Jetlund, Simen Lium, Kristin Fjellby Grung, Oddvar Lindbekk og Sigrun Sagedahl, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet. Advokat Hannah Osberg Andresen bistår utvalget som sekretær.

3 KOMMENTARER

3.1 Overordnet

Hovedregelen er at ledige stillinger og embete i staten skal kunngjøres offentlig og være åpne for konkurranse, jf. statsansatteloven § 4. Kravet om offentlig utlysing skal sikre rettferdig og bred konkurranse om ledige stillinger, og har nær tilknytning til kvalifikasjonsprinsippet.

Unntak fra kravet kan følge av lov, forskrift eller tariffavtale, jf. statsansatteloven § 4 første ledd, og er blant annet gitt for kortvarige arbeidsforhold, jf. statsansatteloven § 7. Unntak gjelder også for personer som har gjennomført traineeprogram for personer med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en i samme virksomhet, og som er kvalifiserte for arbeid i virksomheten, jf. forskrift til statsansatteloven § 3 a andre ledd. Regelverket inneholder også enkelte andre unntak fra kravet om at ledige stillinger skal kunngjøres offentlig og være åpne for konkurranse. For denne høringen er det reglene om unntak som gjelder for kortvarige ansettelser, og ansettelse av personer som har gjennomført traineeprogram, som er mest relevante.

Tidligere åpnet tjenestemannsloven for å fastsette et unntak fra kravet om offentlig utlysning ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, når den midlertidig ansatte ble ansatt etter offentlig utlysning og konkurranse. Under henvisning til et ønske om å styrke kvalifikasjonsprinsippet, ble dette unntaket imidlertid ikke videreført i statsansatteloven. Det ble likevel lagt til grunn at det vil være behov for å kunne gjøre unntak fra offentlig utlysning i visse tilfeller. Det ble derfor vedtatt en hjemmel for unntak fra utlysning, jf. statsansatteloven § 4 første ledd.

3.2 Til Kapittel 3 Forslag om unntak fra kravet om utlysing ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse

3.2.1 Departementets forslag til ny § 3 a (3) i forskrift til statsansatteloven

I dagens regelverk er det ikke fastsatt noe unntak fra kravet til utlysing ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse. Kravet om utlysing gjelder selv om den som er midlertidig ansatt, har konkurrert seg inn i stillingen.

Arbeidsgiverne i staten har ovenfor departementet gitt inntrykk av at kravet om utlysing er for strengt på visse områder. I tillegg mener de at kravet om utlysing i visse tilfeller fører til merarbeid og uheldige ansettelsesprosesser.

Departementet foreslår å fastsette i nytt tredje ledd til forskrift til statsansatteloven § 3 a, at det kan gjøres unntak fra kravet til offentlig utlysing der en midlertidig ansatt blir ansatt i fast stilling. Regelen foreslås gitt med hjemmel i ovenfor nevnte bestemmelse i statsansatteloven § 4 første ledd og lyder slik:

§ 3 a Unntak fra offentlig utlysning
Nytt tredje ledd:
(3) Ansettes en statsansatt som er midlertidig ansatt etter offentlig utlysning etter statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a, b eller e i samme stilling, og det gikk frem av utlysningen at ansettelsen kunne bli fast, kan det gjøres unntak fra kravet om offentlig utlysning i statsansatteloven § 4. Dette gjelder likevel ikke ansettelse i lederstillinger.

Departementet understreker at forslaget bare bør gjelde for statsansatte som er midlertidig ansatt med hjemmel i statsansatteloven § 9 bokstav a (der arbeidet er av midlertidig karakter), b (vikariat) eller e (for en periode på inntil seks måneder der det har oppstått et uforutsett behov) og har inntatt denne begrensningen direkte i lovteksten.

Det fremgår videre av lovteksten og høringsnotatet at forslaget bare er ment å omfatte fast ansettelse i samme stilling. Det er dessuten en forutsetning for unntaket fra utlysing at den midlertidige stillingen har vært lyst ut, slik at stillingen har vært utsatt for konkurranse.

Det er også en forutsetning at den som er midlertidig ansatt, fortsatt er kvalifisert for den faste stillingen. Dersom det blir endringer i stillingens kvalifikasjonskrav, må den lyses ut i tråd med hovedregelen.

Det er bare foreslått unntak fra kravet om utlysing i statsansatteloven § 4. De andre reglene om tilsetting i statsansatteloven skal fortsatt gjelde, inkludert regelen om at det er ansettelsesorganet som gjør vedtak om tilsetting.

3.2.2 Advokatforeningens kommentarer til forslaget

Advokatforeningen tar ikke stilling til det politiske valg om det skal gjøres unntak fra utlysningsplikt og kvalifikasjonsprinsippet.

For å medvirke til rettferdig konkurranse om stillinger i staten har departementet vurdert at det må fremgå av utlysningsteksten til den midlertidige stillingen at det er mulighet for fast ansettelse, men ber eksplisitt om høringsinstansenes syn på dette.

Advokatforeningen har vurdert om dette kan by på utfordringer i forhold til vilkårene for midlertidig ansettelse, jf. særlig alternativet om midlertidig ansettelse ved arbeid av midlertidig karakter. Det kan være vanskelig for arbeidsgiver på ansettelsestidspunktet å vurdere om stillingen vil kunne bli fast senere.

Selv om det kan medføre en vanskelig vurdering for arbeidsgiver, ser Advokatforeningen ikke avgjørende innvendinger mot å innta vilkåret. Det vil klart kunne påvirke søkergrunnlaget til stillingene dersom det fremgår at det er mulighet for fast ansettelse. Unntak fra hovedregelen om utlysning uten et slikt vilkår, vil utgjøre et betydelig inngrep i kvalifikasjonsprinsippet.

Advokatforeningen oppfordrer imidlertid departementet til å vurdere om vilkåret kan lede til at det i praksis blir inntatt forbehold om fast ansettelse oftere enn det er grunnlag for og om det er fare for at unntaket fra utlysningsplikten og reell konkurranse om faste stillinger blir for omfattende.

3.3 Til Kapittel 4 Forslag om unntak fra kravet om utlysing ved midlertidig ansettelse i inntil to år av personer med mellombels lønnstilskudd

3.3.1 Departementets forslag til ny § 3 a (4) i forskrift til statsansatteloven

Ansettelse med lønnstilskudd i en statlig virksomhet innebærer tilsetting i ordinære stillinger, og følger hovedregelen om at ledige stillinger skal lyses ut og være åpne for konkurranse, jf. forskriften til loven § 2 første ledd bokstav b.

I tilknytning til inkluderingsdugnaden har regjeringen ønsket å trappe opp bruken av lønnstilskudd. Departementet foreslår derfor å fastsette et unntak fra kravet til offentlig utlysing ved midlertidig ansettelse av personer med midlertidig lønnstilskudd i inntil to år. Forslaget om nytt fjerde ledd til § 3 a i forskrift til statsansatteloven lyder slik:

§ 3 a Unntak fra offentlig utlysning
Nytt fjerde ledd:
(4) Ansettes en person med funksjonsnedsettelse som definert i § 4 eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring som definert i § 4 a i midlertidig stilling med lønnstilskudd i inntil to år, kan det gjøres unntak fra kravet om offentlig utlysning i statsansatteloven § 4.

Mulighet til å ansette en person midlertidig i inntil to år med lønnstilskudd uten at stillingen blir lyst ut, kan føre til at personer som ikke kan møte produksjonskravet i arbeidslivet fra første dag og har utfordringer med å vinne fram i konkurransen om utlyste stillinger, får nye sjanser.

3.4 Advokatforeningens kommentarer til forslaget

Dette unntaket fra utlysingsplikten vil innebære et klart unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Forslaget er likevel begrenset siden det gjelder for midlertidig ansettelse av begrenset varighet. Forslaget gjelder også for en begrenset krets av personer, med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, og som utgjør målgruppen for inkluderingsdugnaden.

Advokatforeningen har ikke innvendinger til forslaget.

4 AVSLUTNING/OPPSUMMERING

Advokatforeningen har ikke innvendinger til de foreslåtte unntak fra utlysning av stillinger og kvalifikasjonsprinsippet ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse i staten.


                                             Med vennlig hilsen

 

Jon Wessel Aas                                                                  Merete Smith
leder                                                                                   generalsekretær