Høring

Forslag til forskrift om signatur i domstolene mv.

Sendt: 11.11.2021

Adressat: Justis- og berdskapsdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 20.10.2021 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for sivilprosess og voldgift, lovutvalget for IKT og personvern og lovutvalget for strafferett og straffeprosess.

Advokatforeningen støtter forslaget om å videreføre reglene om elektronisk signatur, i hovedsak som foreslått. Den signaturløsningen som er angitt i utkastet § 3 – alternativ signeringsmetode – er vi imidlertid i tvil om. Utkastet forutsetter at denne alternative signeringsmetoden bare skal benyttes unntaksvis. Etter vårt syn bør en forsøke å unngå denne løsningen mest mulig, og vi er usikre på om det reelt sett er grunn til å beholde den som et alternativ. Vi er ikke kjent med løsningen har vært brukt i noe omfang i praksis.


                                              Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                       Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær