Høring

Forslag om opphevelse av forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter og forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer

Sendt: 28.10.2021

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

Vi viser til høringsbrev av 9.9.2021 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for forvaltningsrett. Lovutvalget består av Kaare Andreas Shetelig (leder), Steffen Asmundsson, Kristian Brandt, Knut Erik Marthiniussen Harjang og Silje Aga Rogan.

Departementet foreslår (bl.a.) å oppheve unntaket for begrunnelsesplikt og for klageadgang. Advokatforeningen støtter disse endringene, som fremstår som fornuftige.

Advokatforeningen har for øvrig ikke sterke synspunkter på hva som skal reguleres i hhv. instruks og forskrift.


                                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                     Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær