Høring

Digitalt skifte av dødsbo

Sendt 23.09.2021

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til ny bestemmelse i arveloven, publisert den 22.6.2021, med høringsfrist den 22.9.2021. Høringen gjelder forslag til en ny bestemmelse som skal legge til rette for å realisere effektive og brukervennlige digitale prosessen og tjenester for skifte av dødsbo.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for Familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av Hanne Skråmm Espeland (leder), Roar Bårdlund, Brede Gundersen, Ingelin Morken Gundersen, Anders Lorvik Navjord og Andreas Poulsson, som alle har lang erfaring og tung kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

2.1 Kommentarer til § 88 a

§ 88 a skal lyde:

§ 88 a Digitalt skifte av dødsbo
Oppgavene som følger av lovens tredje del, kan utføres gjennom en offentlig tjeneste
for digitalt skifte av dødsbo. Departementet kan gi forskrift om den offentlige tjenesten for digitalt skifte av dødsbo, blant annet om adgangen til å foreta rettelser, tjenestens adgang til bruk av infrastruktur og å sende forespørsler på vegne av bruker av tjenesten. Departementet kan gi forskrift om behandling av personopplysninger, blant annet om hvem som er behandlingsansvarlig for ordningen, formålet med behandlingen, deling, lagring og sletting.

Så langt det er nødvendig for å utføre oppgavene, kan virksomheter, domstolene og
forvaltningsorganer uavhengig av taushetsplikt dele opplysninger i forbindelse med
gjennomføring av skifte av dødsbo. Departementet kan gi forskrift om at enkelte opplysninger ikke skal omfattes av unntaket fra taushetsplikt

Advokatforeningen støtter forslaget til arvelovens § 88 a og er positiv til at det legges til rette for digitale løsninger for gjennomføring av privat dødsboskifte. Det er imidlertid viktig at den digitale løsningen er tydelig på at det også må innhentes økonomiske opplysninger om den andre ektefellen dersom avdøde etterlater seg ektefelle og de har formuesordningen felleseie. Det er også ønskelig at det på sikt også legges til rette for digitalt skifte av offentlig dødsbo.

3 OPPSUMMERING

Advokatforeningen er positiv til lovforslaget.

 

                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                             Merete Smith
leder                                                                generalsekretær