Høring

Forlengelse av innreiserestriksjonsloven

Sendt: 24.09.2021

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til justis- og beredskapsdepartementet publisert den 10.9.2021 med høringsfrist den 24.9.2021. Høringen gjelder spørsmålet om forlengelse av innreiserestriksjoner.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

3 KOMMENTARER

Et innreiseforbud er så inngripende at det bør kunne oppheves så snart alternative tiltak for å hindre smitte foreligger. Dette foreligger nå, både gjennom testing av innreisende og ved å kreve at innreisende er vaksinert og har gyldig «koronasertifikat».


Når alternative tiltak finnes, er inngrepet da ikke «nødvendig» i menneskerettslig forstand.

 

                                            Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                              Merete Smith
leder                                                                                generalsekretær