Høring

Forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjons-ordningene for veteraner – bruk av spesialisterklæringer mv.

Sendt: 24.09.2021

Adressat: Forsvarsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til forsvarsdepartementet, publisert den 17.6. 2021, med høringsfrist den 17.9.2021. Etter forespørsel fra Advokatforeningen ble høringsfristen utsatt til 24.9.2021.

Høringen gjelder forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner – bruk av spesialisterklæringer mv.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett. Lovutvalget består av Mari Grefslie, Janne Eide Roalkvam, Eivind Kogstad og Marit Asphaug, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER

3.1 Krav om innhenting av erklæring

Det vises her til høringens punkt 3.1. følgende.

Lovforslagene slik de er foreslått i punkt 3.3.3.1. bidrar, etter Advokatforeningens skjønn, til å styrke skadelidtes prosessuelle rettigheter.

Videre vil det trygge beslutningsgrunnlaget til SPK, særlig i de tilfellene hvor saken i stor grad baserer seg på skadelidtes egen forklaring, fordi saken er gammel og/eller fordi det foreligger mangelfull dokumentasjon. Innhenting av en tilleggserklæring og i noen tilfeller en ny erklæring, kan potensielt sett også bidra til færre klager til nemnda.

Advokatforeningen slutter seg også til forslaget om at klagenemnda ikke iverksetter ytterligere innhenting av tilleggserklæringen dersom dette er gjort av SPK i forbindelse med saksbehandlingen.

3.2 Dekning av klagers reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i klagenemndas møte

Advokatforeningen er enig i at manglende dekning av reiseutgifter kan medføre at klagere som ikke er bosatt i nærheten av Østlandsregionen kan vegre seg for å reise i forbindelse med behandlingen i nemnda på grunn av kostnadene ved en slik reise.

Slik regelverket er i dag, kan det i realiteten slå ut ulikt alt etter hvor man er bosatt og ut ifra hva slags økonomi den enkelte har. For en del av disse sakene vil klagerens muntlige forklaring for nemnda også kunne utgjøre en sentral del av avgjørelsesgrunnlaget, særlig i de tilfellene hvor tjenesten ligger langt tilbake i tid og hvor dokumentasjonen, eksempelvis journalmaterialet, er mangelfullt.

Det er i høringen vist til at klagere i sammenlignbare nemnder i utgangspunktet ikke er gitt rett til å møte under behandling av saken. Hovedforskjellen ligger i at klagerne i denne sammenhengen er gitt en møterett gjennom forskrift av 24. juni 2011 nr. 651 (klagenemndsforskriften) § 9. Så lenge det er situasjonen, mener Advokatforeningen at adgangen til møte må gjøres lik for alle. Den sikreste måten å gjennomføre dette på, er ved å dekke rimelige og nødvendige reisekostnader.

3.3 Adgang til domstolsprøving.

Advokatforeningen slutter seg til departementets forslag som innebærer full realitetsbehandling av klagenemndas vedtak.

4 OPPSUMMERING

Advokatforeningen slutter seg i all hovedsak til forslagene slik de er gjengitt i høringens punkt 3.3.3.1. Det vises til kommentarene under høringsuttalelsens punkt 3.1.

Advokatforeningen mener at så lenge klageren har møterett for klagenemnda bør rimelige og nødvendige reiseutgifter dekkes. Det sikrer lik behandling av like tilfeller, uavhengig av bostedsadresse.

Videre slutter Advokatforeningen seg til departementets forslag om domstolsprøving av vedtaket fra klagenemnden.

For øvrig har vi ingen bemerkninger til høringen.

                                                   

                                             Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                                  Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær