Høring

Forslag til klimabaserte energikrav til bygg

Sendt: 9. august 2021

Adressat: Direktoratet for byggkvalitet

Høring om forslag til klimabaserte energikrav til bygg

 

1            innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2            sakens bakgrunn

Vi viser til høringsbrev av 1. juli 2021 med høringsfrist 30. september 2021.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Direktoratet for byggkvalitet lagt ut på høring forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10).

Forslaget omfatter bl.a. nytt krav til dokumentasjon av klimagassutslipp fra materialer for boligblokk og yrkesbygg (klimagassregnskap). Forslaget vil bidra til å synliggjøre klimagassutslipp fra byggematerialer og legge til rette for at næringen får økt oppmerksomhet på utslippsreduksjon. Foreløpig settes ikke et konkret kravsnivå, men dette vil kunne komme i fremtiden, basert på mer kunnskap og erfaring.

Forslaget omfatter også krav om utarbeidelse av miljøkartleggingsrapport og ombruksrapport, og har til hensikt å bidra til mer informasjon om tilgjengelige materialer som er egnet for ombruk.

Videre omfatter forslaget nytt krav om at byggverk skal prosjekteres og bygges slik at det så langt som mulig er tilrettelagt for senere demontering. Dagens krav er bare at det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Forslaget omfatter også utvidet krav til avfallsplan og krav om økt grad av avfallssortering.

Forslagene, hvorav noen er nevnt ovenfor, har til hensikt å bidra til reduserte klimagassutslipp og bedre ressursutnyttelse, og til at Norge kan nå nasjonale målsettinger og oppfylle internasjonale forpliktelser på klima- og miljøområdet.

Forslagene til endringer i SAK10 er kun en konsekvens av forslagene til endringer i TEK17 og medfører ingen materielle endringer.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Sævold Moe og Anne Tellefsen, som alle har lang erfaring og kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3            kommentarer til de enkelte forslagene

Det ligger utenfor Advokatforeningens naturlige kompetanseområde å kommentere konkrete forslag til endringer i de tekniske kravene i TEK17.

Advokatforeningen vil likevel bemerke at arbeidet med å tilpasse norsk regelverk til EUs regelverk innenfor bygge- og eiendomssektoren er viktig.

EUs taksonomi (klassifiseringssystem) for bærekraftige aktiviteter vil tre i kraft i EU fra 1. januar 2022. Bygge- og eiendomssektoren er en av sektorene som taksonomien vil gjelde for. Taksonomien som er foreslått gjennomført i norsk lov gjennom en ny lov om bærekraftig finans, inneholder svært detaljerte kriterier for hva som vil kunne regnes som bærekraftige aktiviteter for å oppnå målene om begrensning av klimaendringer og klimatilpasning. Det er i dag en relativt stor grad av manglende samsvar mellom norske standarder og regelverk, og det som det blir referert til i taksonomien. Det er derfor viktig at alle nye og fremtidige endringer i byggteknisk forskrift (TEK) har fokus på å bidra til avklaringer og samsvar med kravene i taksonomien der det er relevant.

I tilknytning til dette er Advokatforeningen f.eks. positiv til at den foreslåtte endringen om økte krav til avfallssortering (fra minimum 60 vektprosent til minimum 70 vektprosent) nettopp har til hensikt å bidra til å oppfylle EUs krav om 70 prosent materialgjenvinning. Advokatforeningen oppfatter også at forslagene til krav om dokumentasjon/regnskap og rapportering vil være bidrag på veien mot å gjøre den norske bygge- og eiendomssektoren i stad til å oppfylle taksonomiens krav, noe som vil være viktig for å gjøre aktiviteter innenfor denne sektoren attraktive som bærekraftige investeringsformål.

4            avslutning

Advokatforeningen stiller seg positiv til de foreslåtte endringene i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10), til klimabaserte energikrav til bygg.

Vennlig hilsen

Jon Wessel-Aas                                                                                  Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær