Høring

Forslag til ny bestemmelse i forsvarsloven om erstatning for vernepliktige i førstegangstjeneste

Sendt: 24.09.2021

Adressat: Forsvarsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Forsvarsdepartementet publisert den 7.7.2021, med høringsfrist den 17.9.2021.

Høringen gjelder forslag til ny bestemmelse i forsvarsloven om erstatning for vernepliktige i førstegangstjeneste.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett. Lovutvalget består av Eivind Kogstad, Janne Eide Roalkvam, Mari Grefslie og Marit Asphaug (leder), som alle har lang erfaring innenfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER

3.1 Ny hjemmel om erstatning for skader som oppstår under aktiviteter som er organisert av eller tilrettelagt av for Forsvaret, høringsforslagets punkt 4.2.1 og 6.

Advokatforeningen tiltrer i all hovedsak departementets forslag om ny bestemmelse i Forsvarsloven som gir vernepliktige i førstegangstjenesten erstatning tilsvarende yrkesskadeforsikringsloven.

Man er enig i at skader som påføres under aktiviteter som er organisert av eller tilrettelagt for Forsvaret bør omfattes. Advokatforeningen er enige i at forslaget ikke bør omfatte skader som pådras i privat regi hvor Forsvaret ikke har en rolle.

Det er i høringsbrevet bedt om innspill til hvor grensen skal trekkes for hvilke aktiviteter som bør omfattes eller ikke. Advokatforeningen er enig med departementet i at skader som oppstår under trening/fritidsaktiviteter i egen regi ikke bør omfattes av ordningen. Selv om Forsvaret har en egen interesse i at de vernepliktige er i god fysisk form, mener Advokatforeningen at en slik ordning blir for vidtrekkende. Bakgrunnen for Advokatforeningens oppfatning er at det kan være krevende å dra opp grensene for hvilke aktiviteter som defineres som trening og hvor risikospennet vil kunne variere fra aktivitet til aktivitet.

Advokatforeningen ber samtidig departementet vurdere om ikke ordningen også skal omfatte skader som oppstår til og fra tjenesten. Her sikter man særlig til skader som kan oppstå eksempelvis fra den vernepliktige reiser fra sitt hjem og til tjenestestedet, og omvendt. Begrunnelsen for forslaget er at de vernepliktige som oftest er unge mennesker og det kan ikke forventes at de tegner egen forsikring selv.

Advokatforeningen foreslår etter dette at lovbestemmelsen også omfatter skader som oppstår til og fra tjenesten.

4 OPPSUMMERING

Advokatforeningen er enig med departementet i at gjeldende erstatningsordning for vernepliktige ikke gir et godt nok vern. De vernepliktige står i en særstilling ettersom man er under en lovpålagt tjeneste og i prinsippet står til forsvarets disposisjon 24/7. Lovforslaget sikrer at de vernepliktige får dekket tapet sitt fullt ut, innenfor de rammene en standardisert erstatningsutmåling tillater.

Advokatforeningen er derfor positive til lovslaget som er inntatt i høringsforslagets punkt 4.2.1. Det anses fornuftig å ha en avgrensning mot deltakelse i privat regi hvor Forsvaret ikke har en rolle, herunder også trening i privat regi.

Som påpekt under punkt 3 mener Advokatforeningen at departementet bør vurdere å utvide dekningsområdet, slik at også skader som oppstår under reise fra hjem og til tjenestestedet og omvendt omfattes. Utover dette tiltres lovforslaget.

 

                                                     Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                    Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær