Høring

Endringer i YTL - Behandlingsgrunnlag ved billettering på ferje

Sendt: 08.4.2022

Adressat: Statens vegvesen

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Statens vegvesen publisert den 24. februar 2022, med høringsfrist den 7. april 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

Statens vegvesen fremmer ved høringen forslag til ny § 29 c om behandling av personopplysninger ved billettering i Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). I tillegg foreslås ny § 29 b om behandling av personopplysninger i yrkestransportlova generelt.

Høringen inneholder forslag om å gi offentlige myndigheter, selskap eller andre juridiske personer som er gitt løyve for persontransport med fartøy i rute hjemmel til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for utføre oppgaver gitt i, eller med hjemmel i yrkestransportlova eller for å oppfylle internasjonale forpliktelser under lovens virkeområde. Videre bes det om hjemmel for å behandle personopplysninger i forbindelse med billettering på ferje.

Statens vegvesen har nylig gjennomført en høring angående endringer i yrkestransportloven i forbindelse med gjennomføring av enkelte rettsakter i EUs mobilitetspakke del 1. Der foreslåtte § 39 a i yrkestransportloven om behandling av personopplysninger påvirker og har nær sammenheng med gjeldende høringsforslag. Statens vegvesen foreslår i det nye høringsforslaget enkelte endringer i forslaget til nevnte bestemmelse og at reguleringene blir plassert som ny § 29 b. Gjeldende høring refererer derfor til § 29 b og ikke § 39 a.

Statens vegvesen ser behov for å regulere behandling av personopplysninger ved fergebillettering, herunder løyvemyndighetenes behandling av personopplysninger i denne forbindelse. Behovet har sammenheng med bruk av AutoPASS og AutoPASS fergekort på en rekke fergesamband i Norge. Videre har forslaget en direkte sammenheng med dagens midlertidige regulering av elektronisk billettering på ferge, jf. midlertidig lov om billettering på ferje, som gjelder frem til 01.07.2022. (Covid-relatert).

Forslaget til ny § 29 c innebærer en avvikling av den generelle adgangen til å reise anonymt med kjøretøy på ferge, som i praksis betinger en adgang til kontant betaling. Forslaget åpner for at fergeselskapene gjennomfører elektronisk billettering uten at brukeren kan gjøre opp kontant. Fergeselskapene vil likevel ikke bli pålagt å avvikle kontant betaling som oppgjørsmetode. Dagens billettering skjer elektronisk, med hjemmel i midlertidig lov som nevnt.

Statens vegvesen viser til den tilsvarende situasjonen ved passeringer i bomstasjoner på veg, og vurderer at inngrepet i den enkeltes rettigheter og friheter ansees forholdsmessig og begrenset. Det fremheves i denne forbindelse at fergetransport, på samme måte som betaling for bompasseringer, bør regnes som et tjenestetilbud. Videre viser Statens vegvesen til at bokføringsregelverket innebærer at det for bompasseringer ikke har vært mulig å opprettholde et tilbud om sporfrie avtaler. Dette regelverket gjelder også ved billettering på ferge.

Forslaget til nye regler er i høringsnotatet vurdert mot Personvernforordningen 2016 (GDPR). (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Retten til privatliv er en grunnleggende forutsetning for et fritt demokratisk samfunn og er nedfelt i Grunnloven § 102, EMK art. 8 og FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 17.

I kgl.res. av 3. april 2020 om tidligere midlertidig forskrift om billettering på ferje, viste departementet til at den midlertidige billetteringsordningen måtte regnes som et inngrep i retten til privatliv, ref. Prop. 56 LS (2017-2018) kapittel 6.4, med redegjørelse for gjeldende rett.

Personvernnemnda har uttalt at retten til anonym ferdsel er «et grunnleggende rettspolitisk spørsmål av sentral betydning for personvernet», jf. personvernnemndas sak 2005-11. (Om konsesjonsplikt for helautomatiske bomstasjoner).

Statens vegvesen anerkjenner i høringsnotatet at offentlige myndigheters lagring av personopplysninger i prinsippet kan utgjøre et inngrep i retten til privatliv etter EMK artikkel 8, ref. flere EMD-avgjørelser, men vurderer at de foreslåtte reglene er nødvendige, forholdsmessige og ivaretar et legitimt formål.

Advokatforeningen ser at bruk tekniske betalingsløsninger som AutoPASS-teknologi (avlesning av bilskilt) også på ferger, nå brukt i flere år for bompengeinnkreving på offentlig vei, utfordrer retten til privatliv, herunder retten til anonym ferdsel.

Selv om Advokatforeningen som klart utgangspunkt og på prinsipielt grunnlag inntar en meget restriktiv holdning hva gjelder inngrep i personvernet og den personlige frihet, er vi her kommet til at Advokatforeningen ikke har innsigelser mot høringsforslaget.

Advokatforeningen har da særlig vektlagt at de fleste fergeturer allerede i dag skjer elektronisk og er sporbare, samtidig som ferdsel på vei både før og etter fergestrekninger i mange tilfeller ikke kan skje anonymt. Samlet sett vurderes derfor den foreslåtte ordningen som et begrenset inngrep, innenfor det som kan aksepteres.

                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                      Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær