Høring

Forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)

Sendt: 19. august 2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Advokatforeningen viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til en ny forskrift om finansavtaler publisert 20. mai 2022. Høringsfrist er 19. august 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Elisabeth Eriksson, Carine Lindman-Johannesen, Hillevi Torngren Myhre og Eirik Solem, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

Forskriftsforslaget inneholder blant annet regler til gjennomføring av forbrukerkredittdirektivet, boliglånsdirektivet og betalingskontodirektivet. Det foreslås også en videreføring av bestemmelser i forskrifter til gjeldende finansavtalelov. Advokatforeningen har ikke merknader til forslagene som gjelder direktivgjennomføring og videreføring av gjeldende regler uten realitetsendringer. Advokatforeningen ønsker imidlertid å knytte enkelte merknader til andre deler av forskriftsforslaget.

3 Generelle kommentarer

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler at høringsnotatet inneholder forskrifter som er nødvendige for at den nye finansavtaleloven skal kunne tre i kraft.

Advokatforeningen viser til at det foreligger enkelte uavklarte spørsmål knyttet til tolkningen av ny finansavtalelov, som ikke synes å være løst i forskriftsforslaget. Dette gjelder særlig spørsmålet om endring av avtalevilkår for tidsbegrensende kreditter. Etter Advokatforeningens syn er det av vesentlig betydning å få avklart slike spørsmål før loven trer i kraft og at Justis- og beredskapsdepartementet vurderer behovet for overgangsregler.

4 Virkeområde

Advokatforeningen viser til at Justis- og beredskapsdepartementet i høringsnotatet ber om innspill til om det bør innføres et unntak for finansavtaleloven § 3-1 tredje ledd med hensyn til fondsforvaltningsselskapers virksomhet omfattet av verdipapirfondloven, eventuelt om det bør gjøres unntak fra andre deler av § 3-1.

Etter Advokatforeningens syn er det uheldig at virkningene av å la finansavtaleloven få anvendelse på forvaltningsselskapers virksomhet omfattet av verdipapirfondloven, ikke er nærmere utredet. Manglende utredning medfører en risiko for dobbeltregulering, utilsiktede konsekvenser og motstrid mellom regelverkene. Advokatforeningen viser i den forbindelse også til sin uttalelse i høringen om ny finansavtalelov, der det i tilknytning til IPS ble uttalt at utvidelse av virksomhetsområdet etter Advokatforeningens syn må begrunnes.

Regler om forvaltningsselskapenes virksomhet følger av verdipapirfondloven, som gjennomfører EØS-regelverk. Dette regelverket er utformet for å ivareta forbrukerinteresser, og omfatter blant annet informasjonskrav, regler for tegning og innløsning, regler om forvaltningen mv. Forholdet mellom dette regelverket og ny finansavtalelov reiser en rekke problemstillinger, noe som også høringsuttalelsen til Verdipapirfondenes Forening illustrerer.

Advokatforeningen mener at innføring av nytt regelverk må begrunnes i et konstatert behov. I dette tilfellet vil det forutsette en analyse av om verdipapirfondsregelverket er tilstrekkelig til å ivareta de interesser og behov som finansavtaleloven søker å regulere. Advokatforeningen er ikke kjent med at det er foretatt en analyse som konkluderer med at verdipapirfondloven, som implementerer UCITS-direktivet, representerer en utilstrekkelig regulering.

Advokatforeningen mener derfor at fondsforvaltningsselskaper foreløpig bør unntas i sin helhet fra finansavtalelovens virkeområde. Dersom Justis- og beredskapsdepartementet vurderer det som hensiktsmessig å la finansavtaleloven få anvendelse på virksomhet som omfattes av verdipapirfondloven, deler Advokatforeningen vurderingen fra Verdipapirfondenes Forening om at adresserte problemstillinger først må utredes nærmere. I en slik utredning bør berørte aktører og instanser involveres.

5 Kredittvurdering og trafikklyssystem

Advokatforeningen viser til at ny finansavtalelov inneholder regler om opplysningsplikt i forbindelse med kredittvurderingen i § 5-3. I høringsnotatet har Justis- og beredskapsdepartementet foreslått at resultatet av kredittvurderingen skal klassifiseres og presenteres som grønn, gul eller rød kategori, jf. forslaget § 5-1 fjerde ledd. Justis- og beredskapsdepartementet uttaler at det vil være opp til kredittyteren å formidle at det nødvendigvis ikke er noe direkte sammenheng mellom resultatet av kredittvurderingen og svaret på kredittsøknaden, jf. også ny finansavtalelov § 5-3 fjerde ledd der det er presisert at det ikke gjelder noen begrunnelsesplikt for avslag på kredittsøknader.

Advokatforeningen har ingen sterke synspunkter knyttet til forslaget, men vil likevel påpeke at forslaget står i en viss kontrast til uttalelsene om at banken ikke plikter å begrunne et avslag. Dette vil særlig gjelde en kunde som scorer grønt i trafikklyset, og likevel får avslag. Det bør for øvrig også klargjøres hvorvidt rød kategori automatisk innebærer at banken har avslagsplikt etter ny finansavtalelov § 5-4.


                                               Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                              Merete Smith
leder                                                                                generalsekretær