Høring

Forslag til lov og forskrift om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Sendt: 24. august 2022

Adressat: Kommunal- og distriktsdepartementet

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringsbrev av 30. juni fra Kommunal- og distriktsdepartementet med forslag om til lov og forskrift om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret, med høringsfrist den 26. august 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Lovutvalget består av Malin Tønseth (leder), Lars Arnesen, Christopher Sparre-Enger Clausen, Kari Gimmingsrud, Eirin Helen Hauvik, Øyvind Molven og Cecilie Wille Søvik, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 Advokatforeningens merknader til høringsforslaget

Ifølge høringsbrevet følger de oppgavene Digitaliseringsdirektoratet skal bruke opplysningene fra Folkeregisteret til ikke av konkrete lover. Direktoratets hjemmel for tilgang til slik taushetsbelagt informasjon kan heller ikke utledes av gjeldende lover. Advokatforeningen vil her peke på legalitetsprinsippet og at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å utøve myndighetshandlinger overfor privatpersoner og at enhver behandling av personopplysninger med grunnlag i lov stiller krav til hjemmelens klarhet. Advokatforeningen er derfor enig i at direktoratets tilgang til slike opplysninger vil kreve en ny lovhjemmel. Advokatforeningen mener som utgangspunkt at ønsket om tilgang fremstår som velbegrunnet, samtidig som det bemerkes at høringsnotatet inneholder få eller ingen vurderinger tilknyttet andre personvernsaspekter utover kravet til hjemmel. I tilfellet her er det ifølge høringsnotatet snakk om innsamling av blant annet vergemålsopplysninger og familierelasjon. Advokatforeningen vil her peke på at gjeldende personvernprinsipper blant annet stiller krav til vurdering av nødvendighet og proporsjonalitet samt andre grunnleggende prinsipper som må hensyntas og som forsterkes ytterligere når det er snakk om opplysninger knyttet til for eksempel sårbare grupper, herunder barn. Slik Advokatforeningen oppfatter det kan opplysningene det her er snakk om også omfatte særlige kategorier av personopplysninger som regulert under EUs personvernforordning Art. 9 og som er gitt et særlig vern. Disse og tilknyttede spørsmål burde etter Advokatforeningens oppfatning vært nærmere utredet og tydeligere belyst i høringen.

Det er skissert to alternative lovhjemler der alternativ 1 gir Digitaliseringsdirektoratet rett til, uten hinder av taushetsplikt, å innhente og behandle opplysninger fra Folkeregisteret som er nødvendige for å løse direktoratets forvaltnings- og myndighetsoppgaver, slik disse er fastsatt i forskrift. Det følger også med forskrift som presiserer oppgavene. Det foreslåtte alternativ 2 er ganske åpent og stadfester at Digitaliseringsdirektoratet skal gis tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret til det som er nødvendige for å løse direktoratets forvaltnings- og myndighetsoppgaver. Det siste alternativet oppstiller etter Advokatforeningens syn ikke en slik tilstrekkelig klar og forutsigbar hjemmel for oppgaverelatert tilgang til personopplysninger som forutsettes etter legalitetsprinsippet og kravene i personvernforordningen.


                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                  Merete Smith
leder                                                                                    generalsekretær