Høring

Forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør med sikte på å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter

Sendt: 13. desember 2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert den 1. september 2022, med høringsfrist den 19. desember 2022.

Høringen gjelder forslag til endringer i finansavtalelovens regler om forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansering og valuta. Lovutvalget for bank, finansering og valuta består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Elisabeth Eriksson, Carine Lindman-Johannesen, Jan Bjørnsen, Hillevi Torngren Myhre og Eirik Solem, som alle har lang kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3 Advokatforeningens merknader til forslaget

Advokatforeningen har ingen prinsipielle innvendinger mot at retten til kontant betaling reguleres i tråd med forslaget. Kontantoppgjør er imidlertid anerkjent som en oppgjørsmetode med høyere hvitvaskingsrisiko enn alternative betalingsmåter. Advokatforeningen mener det bør inntas en begrensning i retten til å gjøre opp med kontante midler, og at grensen bør harmoniseres med hvitvaskingsloven § 5. En slik regel vil bidra til uttalt konsistens på tvers av finansavtaleloven og lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Advokatforeningen støtter også Justisdepartementets forslag om å unnta nedbetaling av kreditt.


                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                  Merete Smith
leder                                                                                    generalsekretær