Høring

Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker

Sendt: 20. desember 2022

Adressat: Samferdselsdepartementet

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Samferdselsdepartementet publisert den 8. november 2022, med høringsfrist den 20. desember 2022.

Høringen gjelder endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen, som alle har lang erfaring innen det aktuelle rettsområdet.

3 Advokatforeningens merknader til forslaget

Generelt antas at bøtestraffers preventive og pønale effekt øker i styrke med bøtenivået, samtidig som det er diskutabelt hvor stor effekten blir når nivået økes ytterligere fra et allerede høyt nivå.

Advokatforeningen mener at en ytterligere og vesentlig økning av nivået fra et, etter vårt skjønn, allerede høyt nivå, vil ha en liten preventive effekt. Etter vår oppfatning vil hovedeffekten i praksis blir den fiskale, med anslagsvis ekstra kr 241 mill. til statskassen. Vi mener at man nå beveger seg over i et bøtenivå som fremstår som urimelig og uforholdsmessig.

Som eksempelvis vil satsen for å kjøre 80 km/t i en 70 km/t- sone bli kr 3 000 og den vil økes til kr 4 800 dersom man er 15 km/t over. Det er etter vår oppfatning et urimelig og uforholdsmessig høyt nivå.

Advokatforeningen motsetter seg derfor forslaget, og mener at det uansett ikke bør skje en økning ut over konsumprisindeksen.


                                               Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                             Merete Smith
leder                                                                                generalsekretær