Høring

Forslag til midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Sendt: 19.02.2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert 9.2.2022, med høringsfrist 23.2.2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift. Lovutvalget består av Bettina Banoun, Rune Lium, Christian Reusch, Carl Edvard Roberts, Atle Skaldebø-Rød og Mira Tengesdal Torstenbø, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen mener at erfaringene fra i fjor høst, da man ikke rakk å forlenge den midlertidige loven i tide, kan vise at det nå er fornuftig å regulere dette med en forskriftshjemmel. Så vidt Advokatforeningen kunne registrere, erkjente alle den gang behovet for å forlenge de midlertidige reglene om fjernmøter, og det skapte visse problemer for saksavviklingen at lovgivningen i en kortere periode hang etter.

Forslaget som nå er sendt ut går ut på å gi en forskriftshjemmel. Den skal være spesifikt knyttet til covid-19 og at det av hensyn til det er nødvendig med spesialregulering for å sikre forsvarlig og rettssikker virksomhet i domstolene. Etter Advokatforeningens syn fremstår dette som en tjenlig regulering. Det er to varianter av forslaget (se høringsnotatet side 7). Advokatforeningen foretrekker den som også tar opp i seg et vilkår om at covid-19 (på det aktuelle tidspunktet) må anses som en allmennfarlig smittsom sykdom. Selv om dette også er et grunnvilkår for å beslutte tiltak etter smittevernlovgivningen, er det etter foreningens syn god grunn til å holde høy bevissthet rundt det.


                                                             Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                                    Merete Smith
leder                                                                                                      generalsekretær