Høring

Forslag om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Sendt: 07.01.2022

Adressat: Finansdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Finansdepartementet publisert den 07.10.2021, med høringsfrist den 07.01.2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett. Lovutvalget består av Cecilie Amdahl (leder), Hilde Annette Skougstad Gamkinn, Daniel M. H. Herde, Sverre Hveding, Jan Sørbø, Torbjørn Wiken og Eyvind Sandvik, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 MERKNADER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen er positiv til forslaget som prinsipp for verdsettelse. Advokatforeningen deler departementets vurdering om at gjeldende regler for verdsettelse av fritidsboliger er lite treffsikre. Hensynet til likebehandling tilsier endring. Advokatforeningen støtter forslaget til verdsettelsessystem, under forutsetning av at skattyter skal ha mulighet til å kreve nedsettelse av formuesverdien dersom den modellberegnede verdien er for høy. Advokatforeningen mener verdsettelsesmodellen fordrer at det opprettholdes en maksimalgrense som sikkerhetsventil. Det synes fornuftig at grensen settes til 25 %, og dermed likt med hva som gjelder for boliger.

Departementet vil vurdere om det skal legges til rette for at formuesgrunnlagene for fritidsboliger kan benyttes som eiendomsskatt i kommunene. Advokatforeningen mener dette bør gjennomføres så snart som praktisk mulig. Det har egenverdi at det innføres et enhetlig system for verdsettelse av den samme eiendommen for alle skatteformål. Det er prinsipielt rettferdig og rimelig at samme eiendom vurderes likt av både stat og kommune. Det er dessuten nødvendig for å unngå at skattyter skal måtte klage til både kommunen og skattemyndighetene dersom verdien er satt for høyt, og med risiko for ulikt utfall av de to prosessene.

 


                                                      Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                             Merete Smith
leder                                                                                               generalsekretær