Høring

Forslag til endringer i rettshjelpforskriften

Sendt: 21.01.2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert den 03.12.2021, med høringsfrist den 21.01.2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern. Lovutvalget består av Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER

Det er foreslått endringer i forskrift til lov om fri rettshjelp.

Advokatforeningen støtter forslaget i pkt. 5.3. Vi finner likevel grunn til å kommentere følgende:

Det er i høringsnotatet gjengitt at advokater benytter elektronisk kontroll også i kontakt med domstolene. Det er korrekt. Advokater har i dag elektronisk kommunikasjon med domstolene på en plattform –Aktørportalen. Advokater har elektronisk kommunikasjon med fylkesnemndene på en annen plattform –Saksportalen. Og advokater har elektronisk kommunikasjon med UDI på en tredje plattform – adialog. Disse tre plattformene er de mest relevante når det gjelder fri rettshjelp. I tillegg har advokatene elektronisk kommunikasjon med statsforvalteren gjennom rettsrad.no. Advokatene må forholde seg til ulike løsninger når det gjelder innlevering av salær på de ulike plattformene.

Gjennom samtlige portaler får advokatene e-post til alle døgnets tider. Det er til tider et svært uoversiktlig system. Advokatene mottar e-poster mens man sitter i retten, i helger, på helligdager og om natten. Samtlige e-poster skal følges opp av advokaten. Grunnen til at dette påpekes her er for å synliggjøre nødvendigheten av en praktisk og tidseffektiv løsning når det gjelder salærinnlevering.

Advokatforeningen er i dag i streik knyttet til lav salærsats på fri rettshjelpssaker. Timene advokatene får dekket i stykkprissatsene dekker ofte ikke tiden man bruker på selve saken – og nærmest aldri tiden man bruker til å søke om å få dekket salæret. Dette tydeliggjør behovet for gode og effektive løsninger.

Advokatforeningen påpeker med dette behovet for å sikre at den elektroniske løsningen advokatene nå vil bli pålagt å bruke, baserer seg på et system hvor Statsforvalterens IT-systemer kan kommunisere direkte med advokaten sine IT-systemer. Pr i dag må timelister lastes ned fra advokaten sitt datasystem, faktura må ordnes i advokatens datasystem, deretter må dette lastes opp i rettsrad.no. Løsningen er tungvint, og ikke effektiv. Pålegges advokatene å bruke dette systemet, forventes det altså at løsningen effektiviseres, og koordineres med Aktørportalen og Saksportalen.

 


                                                          Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                                Merete Smith
leder                                                                                                  generalsekretær