Høring

Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

Sendt: 07.01.2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Det vises til høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet av 5. oktober 2021, med høringsfrist 7. januar 2022.

Høringen gjelder ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven.

Høringen er utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett. Utvalget består av Marit Asphaug (leder), Mari Grefslie, Christian Kjellby Nesse, Janne Eide Roalkvam, Jakob Mo Sanderød og Einar I. Lohne, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

I det følgende knyttes enkelte kommentarer til høringsnotatet.

3 TIL HØRINGSNOTATETS INNLEDNING

Advokatforeningen støtter forslaget om å fastsette kapitaliseringsrenten etter skadeserstatningsloven i forskrift.

4 KOMMENTARER TIL BAKGRUNN

Advokatforeningen ser det som vesentlig at erstatningsretten formes slik at prinsippet om at skadelidte skal ha full erstatning oppnås, og deler departementets syn på bakgrunnen for forslaget.

5 FORSKRIFTSFESTING AV EN FAST KAPITALISERINGSRENTE

5.1 Kommentarer til den generelle kapitaliseringsrenten

Fastsetting av kapitaliseringsrenten kan være er et element av stor betydning i en konkret utmåling. Advokatforeningen mener det er vesentlig at det system som velges i størst mulig grad bidrar til å nå målet om full erstatning. Samtidig er det nødvendig med et enkelt og praktikabelt system.

Kapitaliseringsrenten skal reflektere den avkastningen skadelidte kan forventes å oppnå. Ved fastsettingen bør det, etter Advokatforeningens syn, legges vekt på hva skadelidte med rimelighet kan forventes å oppnå av avkastning. Det er naturlig at skadelidte innretter seg slik at erstatningen plasseres i bank, og i lavrisiko aksjefond. Det kan også være naturlig at deler av erstatningen brukes til investering i bolig, eller til nedbetaling av gjeld.

Kapitalisering får særlig betydning ved alvorlige skader med en lang tapsperiode. Skadelidte med alvorlig skade kan ha redusert mulighet for å sikre en alminnelig forventet avkastning av en sammensatt portefølje. I tillegg kan denne gruppen komme i en situasjon hvor en del av erstatningen må benyttes i den første perioden, for eksempel til boligtilpasning som av praktiske årsaker er satt under en fremtidspost. Den delen av erstatningen som brukes relativt raskt vil ikke kunne plasseres for fremtidig avkastning. Advokatforeningen er av den mening at det bør tas særlige hensyn ved utmåling av erstatning til denne gruppen, jf. skadeserstatningsloven § 3-9 annet ledd andre punktum.

Som følge av at tapsperioden kan være lang bør renten ikke fastsetter ut fra dagens rentenivå, men ut fra et lengre tidsperspektiv. Hyppige endringer kan gi tilfeldig og uheldige utslag.

Renten må nødvendigvis fastsettes skjønnsmessig, og hensikten må være at full erstatning oppnås. En generell kapitaliseringsrente på 2,5 %, sammen med en realistisk forventning til skadelidtes innretningsplikt, antas å bidra til å nå målet om full erstatning.

Departementets begrunnelse for en skjønnsmessig fastsetting av den generelle rentesatsen til 2,5 % støttes av Advokatforeningen.

5.2 Kommentarer til en særskilt kapitaliseringsrente i vergemålstilfellene

Advokatforeningen støtter departementets begrunnelse og forslag til fastsettelse av en særskilt kapitaliseringsrente i vergemålstilfellene.

6 KOMMENTARER TIL FASTSETTELSE AV KAPITALISERINGSRENTEN GJENNOM EN BEREGNINGSMODELL

En alternativ beregningsmodell hvor renten varierer fra år til år eller fra måned til måned i takt med rentenivået i samfunnet kan være hensiktsmessig ved en utmåling av korte tapsperioder over noen få år.

Kapitalisering har imidlertid særlig betydning ved lengre tapsperioder. I tillegg er det nødvendig med et forutsigbart, og enkelt praktikabelt system. Advokatforeningen støtter derfor at renten bør angis som en fast størrelse.

7 KOMMENTARER TIL SKATTEULEMPEN

Advokatforeningen mener det kan være hensiktsmessig å vurdere en forskriftsregulering av skatteulempen etter at man har vunnet erfaring med den forskriftsfastsatte kapitaliseringsrenten.

8 KOMMENTARER TIL ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Etter Advokatforeningens syn er det nødvendig med en endring av kapitaliseringsrenten for at skadelidte skal oppnå full erstatning, og en endring av kapitaliseringsrenten fra 4 til 2,5% vil føre til flere riktige oppgjør.

På den annen side vil det også medføre høyere erstatningsutbetalinger. Advokatforeningen ser det, som departementet, at økte erstatningsutbetalinger i praksis først og fremst får konsekvenser for forsikringsselskapene. Forsikringsselskapene vil ha anledning til å pulverisere den økte kostnaden på et stort antall forsikringstakere. Det antas derfor at en endring av kapitaliseringsrenten ikke vil være en belastning for forsikringsselskapene.

Økte kostnader for pasientskadeordningen og voldsoffererstatningen vil få konsekvenser for det offentlige. Advokatforeningen ser det imidlertid slik at det er lite som taler for at målsetningen om full erstatning ikke også skal omfatte pasientskade- og voldsoffer-erstatningen. Hensynet til riktige oppgjør, og full erstatning også for disse grupper, veier tyngre enn noe økte kostnader for det offentlige.

9 KOMMENTAR TIL FORSLAGET TIL FORSKRIFT - KONKLUSJON

Advokatforeningen støtter departementets begrunnelse og forslag til forskriftens ordlyd.


                                                        Vennlig hilsen

 


Jon Wessel-Aas                                                                           Merete Smith
leder                                                                                             generalsekretær