Høring

Forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Sendt: 8. juli 2022

Adressat: Barne- og familiedepartementet

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Barne- og familiedepartementet publisert den 8. april 2022, med høringsfrist den 8. juli 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern. Lovutvalget består av Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 Forskrift om oppfølgning av barn på institusjon

Som påpekt av flere er også Advokatforeningen av den oppfatning at det er store ulikheter i oppfølgningen av barn som bor på institusjon. Advokatforeningen støtter derfor at dette reguleres i egen forskrift. Advokatforeningen påpeker likevel at de mangler som har vist seg gjennom flere medieomtaler og rapporter, vanskelig kan la seg reparere gjennom en forskrift. Advokatforeningen ser derfor frem til hvilke forslag som kommer fra det nylig nedsatte utvalget som skal gjennomgå institusjonsbarnevernet.

Advokatforeningen støtter at kontakten med barn direkte reguleres i forskrift. I forskriften fremkommer det at barnevernet skal ha «regelmessig» kontakt med barnet, jf. forskriftens § 3, annet ledd, og at barnevernet skal besøke barnet «så ofte som nødvendig», jf. forskriftens § 3, tredje ledd. Begge begrepene er skjønnsmessige. Advokatforeningen er enig i at det vil være ulike behov for kontakt i de ulike sakene. Likefult må det i alle saker være et minimum av kontakt. Advokatforeningen mener derfor det bør fremkomme i forskriften hvor hyppig kontakt som anses som et minimum.

Hva gjelder besøk viser en særlig til de ulikheter Advokatforeningen i dag opplever knyttet til oppfølgning av ungdom. En viser også til at ungdom vil kunne nekte å samarbeide med kontaktperson. En er redd for at barnevernet da reduserer antall besøk, og i stedet har kontakt med institusjonen. Dette vil redusere barnets rettssikkerhet da besøk gir helt andre inntrykk enn hva som fremkommer i telefonsamtaler og skriftlige rapporter. Advokatforeningen er derfor av den oppfatning at det bør fremkommer et minimums antall besøk på institusjonen, men at det presiseres at i tillegg skal besøk finne sted så «ofte som nødvendig». Som minimum bør en ha fire besøk i året, som samsvarer med besøk i fosterhjem.

Hva gjelder bruk av kontaktperson, jf. forskriftens § 4, mener Advokatforeningen at tanken er god. Advokatforeningen er likevel noe usikker på hvordan en skal få sikret bedre stabilitet gjennom kontaktperson enn hva en har fått til gjennom saksbehandler. I tillegg vil kontaktperson være «enda en» person barnet må forholde seg til. En utfordring vil også være å opprette relasjon mellom kontaktperson og barnet Advokatforeningen har erfaring med at mange barn er i kamp med barnevernet. De vil av den grunn ikke samarbeide med dem. Barn som er over 15 år, og barn som er plassert under adferd, har egen advokat under sakens gang. Om barna hadde fått advokatbistand gjennom hele oppholdet ville utfordringene knyttet til å få frem barnets stemme ikke vært en utfordring. Forutsetningen måtte da være at advokatene som bistår barn hadde nødvendig kompetanse. Lister over advokater som bistår i barnevernssaker gis det åpning for i ny barnevernlov § §14-7. En gjør også oppmerksom på at Advokatforeningen har nedsatt et utvalg for å utarbeide egne etiske retningslinjer for barnerettsadvokater.

4 Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon

4.1 Generell kommentar:

Det fremkommer i høringsnotatet på side 15, første ledd at statsforvalteren «ikke [har] mulighet til å følge med samtlige barn som bor på barnevernsinstitusjon under hele institusjonsoppholdet til enhver tid». Advokatforeningen er av den oppfatning at barn plassert på institusjon bør ha rett på advokat gjennom hele institusjonsoppholdet. Dette for å sikre barnets stemme, og oppfølgning av barnet. Ved avdekking av kritikkverdige forhold mener Advokatforeningen at barnets advokat bør varsles, slik at også advokaten kan sikre at forholdene følges opp. En gjør her oppmerksom på at barn som er over 15 år, og barn som er plassert på adferd, allerede er i dialog med advokat knyttet til nemnds- og evt. rettsbehandling av saken. Det nevnes også i denne sammenheng at forutsetningen er at advokatene som bistår barn har nødvendig kompetanse, og at ny barnevernlov § §14-7 gir åpning for å etablere lister over advokater som bistår i barnevernssaker.

4.2 Til kapittel 6:

Advokatforeningen støtter forslaget om å fastsette hvor mange tilsyn som minimum skal gjennomføres. Advokatforeningen registrerer at det ikke reguleres hvor mange av de faste stedlige tilsynene som skal være meldt eller uanmeldt. Advokatforeningen mener det gir bekymring for at faste meldt stedlige tilsyn prioriteres. Dette vil igjen svekke rettssikkerhet til barna på institusjonen, da en antar uanmeldte tilsyn gir et bedre inntrykk av hverdagen på institusjonen.

 


                                              Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                       Merete Smith
leder                                                                         generalsekretær