Høring

Forslag til retningslinjer om meddommeres digitale tilgang til straffesaksdokumenter før, under og etter hovedforhandling

Sendt: 22. juni 2022

Adressat: Domstoladministrasjonen

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringsnotat fra Domstolsadministrasjonen publisert den 14. juni 2022, med høringsfrist den 22. juni 2022.

Høringen gjelder forslag til retningslinjer for meddommeres digitale tilgang til straffesaksdokumenter før, under og etter hovedforhandling i tingrettene. Forslaget går i det vesentlige ut på at meddommerne gis tilgang på tiltale og bevisoppgave 14 dager forut for hovedforhandlingen, samt bevisutdrag og prosessdokumenter ved hovedforhandlingens oppstart. I tillegg er det inntatt muligheter for saksforberedende dommer / rettens leder til å gi meddommerne tilgang til også andre dokumenter underveis i prosessen. Enkelthetene i forslaget kommenteres under.

Bakgrunnen for de foreslåtte retningslinjene er lov om endringer i straffeprosessloven mv (aktiv saksstyring mv.), som trer i kraft 1. juli 2022, samt uttrykkelige forutsetninger fra departementet om utarbeidelse av slike retningslinjer, jf. Prop. 146 L (2020-2021) punkt 6.4.1 og 6.4.2.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Berit Reiss-Andersen (leder), Anders Brosveet, Bernt Heiberg, Lars Mathias Enger, Christian B. Hjort, Heidi Juritzen, Elisabeth Myhre, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland. Alle har lang erfaring og god kompetanse innfor rettsområdet.

3 NÆRMERE OM DE ENKELTE FORSLAGENE

3.1 Meddommernes tilgang til saksdokumenter forut for hovedforhandling

Etter forslaget til retningslinjer punkt 1 a skal meddommerne gis elektronisk tilgang til tiltale og «påtalemyndighetens bevisoppgave», 14 dager forut for hovedforhandlingen, jf. også omtalen i høringsnotatets punkt 3.1.

Påtalemyndighetens bevisutdrag (som etter lovendringen skal oversendes retten sammen med tiltale og bevisoppgave, jf. ny § 262 første ledd bokstav c) skal «normalt ikke» gjøres tilgjengelig for meddommerne forut for hovedforhandlingen. Saksforberedende dommer kan imidlertid bestemme at slike dokumenter allikevel skal tilgjengeliggjøres helt eller delvis. Se forslaget punkt 1 b.

Øvrige prosessdokumenter fra aktørene, herunder fra sakkyndige, undergis tilsvarende regler som bevisutdraget, jf. forslaget punkt 1 c.

Advokatforeningen mener at meddommerne under saksforberedelsen må gis tilgang til inngitt bevisoppgave fra forsvarer og bistandsadvokat på lik linje med bevisoppgaven fra påtalemyndigheten. Det er ingen rimelig grunn til å behandle slike dokumenter ulikt. Følgelig foreslås at retningslinjene punkt 1 a endres til å også omfatte bevisoppgaver fra forsvarer og bistandsadvokat.

Videre støtter Advokatforeningen forslaget om at meddommerne som den klare hovedregel ikke gis tilgang til bevisutdraget eller sakens øvrige dokumenter forut for hovedforhandlingen. Som påpekt av departementet i Prop. 146 L (2020-2021) punkt 6.4.1, er det vesensforskjeller i rollefordelingen mellom fagdommeren og meddommerne under saksforberedelsen. Det heter:

«I likhet med utvalgsflertallet mener departementet at det må kunne forventes «at profesjonelle dommere er i stand til å håndheve et skille mellom hva man har tilgang til av informasjon, og hva man bygge på av den informasjonen man har tilgang til», se utredningen punkt 17.4.2 side 390. Norske dommere er vant med å håndtere et slikt skille. For straffesakene medfører regelen i straffeprosessloven § 305 at retten kun kan bygge på bevis som er ført under hovedforhandlingen. Bevis som tiltalte ikke har anledning til å imøtegå, skal dermed ikke tas i betraktning.»

I forslaget til retningslinjer er imidlertid forberedende dommer gitt en helt generell adgang til å fravike det omtalte utgangspunktet, slik at meddommerne allikevel gis elektronisk tilgang til bevisutdrag og prosessdokumenter fra påtalemyndigheten, jf. punkt 1 b.

Advokatforeningen mener det er betenkeligheter tilknyttet tilgjengeliggjøring av påtalemyndighetens bevisutdrag for meddommerne forut for hovedforhandlingen. En slik ordning medfører bekymringer om forutinntatthet hos meddommerne, herunder at fokus og oppmerksomhet kan rettes mot deler av den inntatte bevisførsel som er lite relevant for de spørsmål saken reiser. Det påpekes av meddommerne ikke har – og heller ikke skal ha – tilsvarende skolering i å skille relevant fra irrelevant og til ikke å la seg farge av et førsteinntrykk som fagdommerne, jf. det siterte fra lovforslaget over. Følgelig bør bevisene presenteres for meddommerne i en kontekst, noe som forutsetter at de gjennomgås av aktørene i retten, og ikke hjemme alene av den enkelte meddommer.

På denne bakgrunn mener Advokatforeningen at adgangen til å tilgjengeliggjøre påtalemyndighetens bevisutdrag for meddommerne forut for hovedforhandlingen bør begrenses. I det minste bør det inntas en terskel for i hvilke tilfeller bevisutdraget kan tilgjengeliggjøres for meddommerne, for eksempel slik at det bare kan gjøres «i særlige tilfeller» eller lignende. En kvalifisering vil etter Advokatforeningens syn understreke utgangspunktet om at slik tilgjengeliggjøring ikke bør skje.

Videre mener Advokatforeningen at det bør inntas i retningslinjene at enkelte dokumenter aldri bør oversendes meddommerne forut for hovedforhandling. Dette gjelder dokumenter med et «med særlige skjermingsbehov», for eksempel overgrepsmateriale med videre, som også er foreslått unntatt fra meddommernes tilgang under hovedforhandlingen, jf. forslaget punkt 2 a annet ledd. Tilsvarende bør også gjelde dokumenter utelukkende av betydning for straffutmålingen, for eksempel tiltaltes straffeattest.

For det tilfellet at påtalemyndighetens bevisutdrag allikevel tilgjengeliggjøres for meddommerne, bør tilsvarende naturligvis gjelde for eventuelle bevisutdrag fra forsvarer.

Selv om det antas å følge av sammenhengen i retningslinjene, foreslår Advokatforeningen videre at det uttrykkelig inntas i retningslinjene at hel eller delvis kopisak ikke skal tilgjengeliggjøres for meddommerne før hovedforhandling.

Advokatforeningen mener også at en eventuell avgjørelse fra saksforberedende dommer om å tilgjengeliggjøre saksdokumenter utover tiltalte og bevisoppgave, bør varsles aktørene med mulighet for kontradiksjon. Det bør fremgå av varslet hvilke dokumenter som overveies tilgjengeliggjort.

For det tilfellet at meddommerne gis tilgang til dokumenter utover tiltale og bevisoppgave, må det sikres notoritet over hvilke dokumenter dette gjelder, for eksempel i form av en skriftlig beslutning.

Følgelig foreslås at retningslinjene punkt 1 b kan lyde:

«b. Utdrag av skriftlige bevis og øvrige prosessdokumenter fra påtalemyndigheten

Utdrag av skriftlige bevis og øvrige prosessdokumenter fra påtalemyndigheten skal normalt ikke gjøres tilgjengelig for meddommerne før hovedforhandlingen.

Saksforberedende dommer kan i særlige tilfeller, etter forutgående varsel til aktørene med frist for merknader, skriftlig bestemme at slike dokumenter helt eller delvis skal gjøres tilgjengelig for meddommerne før hovedforhandlingen.

Kopisak, dokumenter med et særlig skjermingsbehov og tiltaltes straffeattest skal ikke gjøres tilgjengelig før hovedforhandling

3.2 Meddommernes tilgang til saksdokumenter under hovedforhandling

Etter forslaget punkt 2 skal utdrag av skriftlige bevis og andre prosessdokumenter fra påtalemyndigheten (bokstav a), samt prosessdokumenter fra forsvarer, bistandsadvokat og sakkyndige (bokstav b) rutinemessig gjøres tilgjengelige for meddommerne fra hovedforhandlingens start.

Saksforberedende dommer kan gjøre unntak fra dette utgangspunktet for «dokumenter med særlig skjermingsbehov».

Advokatforeningen har ingen vesentlige innvendinger til denne delen av forslaget.

Etter forslaget punkt 2 c kan rettens leder videre bestemme at digital kopisak (straffesaksdokumentene) helt eller delvis skal gjøres tilgjengelig for meddommerne, enten fra oppstart eller underveis i hovedforhandlingen.

Advokatforeningen mener det er knyttet store betenkeligheter til å gi meddommerne tilgang til digital kopisak under hovedforhandlingen. Det vises til punkt 3.1 over, og de betraktninger som uttrykkes der. Følgelig mener Advokatforeningen at det også i punkt 2 c bør inntas en kvalifiserende terskel for når rettens leder skal kunne bestemme at digital kopisak skal gjøres tilgjengelig for meddommerne.

Videre mener Advokatforeningen at også slik tilgjengeliggjøring kun bør skje etter forutgående varsel til aktørene med tilhørende mulighet for kontradiksjon. Det må videre sikres notoritet over hvilke dokumenter meddommerne eventuelt tilgjengeliggjøres i medhold av punkt 2 c.

Følgelig foreslår Advokatforeningen at punkt 2 c bør lyde:

Rettens leder kan i særlige tilfeller, etter forutgående varsel til aktørene med en frist for merknader, skriftlig bestemme at digital kopisak helt eller delvis skal gjøres tilgjengelig for meddommerne ved hovedforhandlingens start eller underveis i hovedforhandlingen.

3.3 Meddommernes tilgang til saksdokumenter etter hovedforhandling

Det foreslås at den dokumenttilgangen meddommerne har under hovedforhandlingen opprettholdes fram til dom er avsagt. I tillegg kan rettens leder fram til dom er avsagt bestemme at det skal gis tilgang til dokumenter med særlige skjermingsbehov som det tidligere ikke var gitt innsyn i.

Advokatforeningen har ikke særskilte merknader til denne delen av forslaget.

4 AVSLUTNING

Oppsummert støtter Advokatforeningen de utgangspunktene for tilgjengeliggjøring som følger av forslaget.

Advokatforeningen mener at tilgjengeliggjøring utover forslagets utgangspunkter bør skje i begrenset utstrekning, og at det derfor bør inntas en terskel i retningslinjene

Videre mener Advokatforeningen at unntak fra utgangspunktene bør varsles til aktørene med mulighet for kontradiksjon, samt nedtegnes på en forsvarlig måte.

 

      
                                             Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                             Merete Smith
leder                                                                               generalsekretær