Høring

Endringer i stykkprisforskriften som følge av endringer i straffeprosessloven knyttet til aktiv saksstyring

Sendt: 27. mai 2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert den 8. april 2022, med høringsfrist den 27. mai 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Berit Reiss-Andersen (leder), Anders Brosveet, Bernt Heiberg, Lars Mathias Enger, Christian B. Hjort, Heidi Juritzen, Elisabeth Myhre, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland. I tillegg ble høringen forelagt utvalget for bistandsadvokater, som består av Kristin Fagerheim Hammervik (leder), Lina Therese Remlo, Inger Marie Sunde, Karoline Henriksen, Elisabeth Rød, Anette Torgersen, Christian Lundin, Cecilie Schjatvet og Erik Widerøe.

3 ADVOKATFORENINGENS MERKNADER

Departementet foreslår at forsvarer honoreres med 1 ganger den offentlige rettshjelpssatsen der det inngis tilsvar etter den nye bestemmelsen i straffeprosessloven § 265 første ledd. Det foreslås at forsvarer honoreres med 2 ganger den offentlige rettshjelpssatsen der det inngis utvidet tilsvar etter § 265 tredje ledd.

Advokatforeningen har vært kritisk til lovendringen i § 265. Det vises til at ordningen fremstår formalistisk. I de aller fleste saker er et slikt tilsvar unødvendig og generelt lite tilpasset den praktiske forsvarerhverdagen. En annen sentral innvending er de betenkelighetene som gjør seg gjeldende ved at det skapes en forventning om at siktede skal avklare sin posisjon før bevisene er ført i en hovedforhandling.

Når lovendringen nå er en realitet, og forsvarer blir pålagt enda flere oppgaver i saksforberedelsen, må det være en selvsagt forutsetning at dette gjenspeiles i salæret. Advokatforeningen mener dette ikke i tilstrekkelig grad gjøres i departementets forslag til endring av stykkprisforskriften.

Et stykke på vei inneholder lovendringen i § 265 oppgaver forsvarer gjør allerede i dag i den innledende kontakten med klienten. Advokatforeningen mener imidlertid departementet undervurderer den tiden forsvarer vil bruke på at prosessen nå er mer formalisert. Det er viktig å understreke at saksforberedelsen vil variere betydelig fra straffesak til straffesak ikke minst avhengig av hva slags klient forsvarer må forholde seg til. Det første møtet med tiltalte vil det ofte være nødvendig å sette av tid til å få klientens tillitt, og gi klienten mulighet til å presentere seg selv og sin sak. Lovendringen medfører at forsvarer i større grad vil være bundet til hva som skal være temaet i første klientmøte. Dette vil medføre økt tidsbruk. I tillegg kommer utformingen av selve tilsvaret. Klienten vil måtte få tilsvaret til gjennomlesing og eventuelle endringer må tas inn. Eventuell bruk av tolk vil selvsagt medføre økt tidsbruk.

Advokatforeningen vil også peke på at lovendringen vil medføre at forsvarer vil måtte gjøre det samme flere ganger i flere saker. Straffesaker er dynamiske, og man trenger derfor en dynamisk tilnærming. I mange saker er det tale om sårbare personer i vanskelige livssituasjoner. I praksis kan tiltaltes holdning til sin straffesak endre seg flere ganger fra tiltalte blir tatt ut og frem til hovedforhandling. Lovendringen medfører at forsvarer i langt større grad enn i dag vil måtte bidra til å «spikre» klientens ståsted på et langt tidligere stadium i saken. Mange vil ombestemme seg både mht vitneførsel og øvrig bevisføring. I mange tilfeller medfører lovendringen at forsvarer må forberede tiltalte som om det var hovedforhandling to ganger. Både til tilsvarsfristen og til hovedforhandling. Når hovedforhandling kommer vil mye ha kunnet endre seg, både i klientens liv (straffutmåling) og synet på saken (skyld).

En mer uformell prosess, som i dag, er mer effektiv og tar mindre av vår tid. Forslaget innebærer en tidkrevende endring som må honoreres tilstrekkelig hvis det skal bli gjort på best mulig måte for hver enkelt klient.

Som ved alle andre stykkprissatser vil det være svært vanskelig å angi et gjennomsnitt på hvor mye mer tid en forsvarer vil bruke som følge av den nye lovendringen. Advokatforeningen mener derfor at begge satsene i utgangspunktet bør settes til medgått tid, og at fremtidige endringer av satsene heller bør være gjenstand for reelle forhandlinger med Advokatforeningen, gjerne på bakgrunn av erfaringer fra faktisk tidsbruk etter den nye bestemmelsen i straffeprosessloven § 265.

Når det gjelder departementets presisering av forståelsen av stykkprisforskriften § 10 om bistandsadvokatens godtgjørelse, støtter Advokatforeningen denne. Vi forutsetter at den tolkningen som det legges opp til vil komme frem av et nytt/oppdatert rundskriv.


                                           Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                         Merete Smith
leder                                                                           generalsekretær