Høring

Forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon

Sendt: 25. mai 2022

Adressat: Barne- og familiedepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Barne- og familiedepartementet publisert den 8. april 2022, med høringsfrist den 25. mai 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern. Lovutvalget består av Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 ADVOKATFORENINGENS MERKNAD TIL FORSLAGET

Advokatforeningen har følgende innspill til forslag om ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon.

I pkt. 5.2, på side 10, siste avsnitt, foreslås det å endre forskriften hva gjelder muligheten til å pålegge den sakkyndige å avgi en tilleggsrapport. Det vises til at oppdragsgiver skal kunne gi pålegg om tilleggsrapport. Oppdragsgiver er normalt jurister, mens det i kommisjonen sitter barnefaglige. Det kan dermed bli en utfordring for oppdragsgiver å ta stilling til om det er behov for tilleggsrapport.


                                                Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                      Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær