Høring

Endringer i vergemålsloven – taushetsplikt og digitale vergefullmakter

Sendt: 21.03.2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til ny bestemmelse i vergemålsloven, publisert den 19.01.2022, med høringsfrist den 21.03.2022. Høringen gjelder forslag til endringer i reglene om taushetsplikt på vergemålsområdet for å legge til rette for bruk av digitale vergemålsfullmakter.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for barne- og familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av Hanne Skråmm Espeland (leder), Brede Gundersen, Anders Lorvik Navjord, Andreas Poulsson, Agnieszka Bakanova, Camilla Hagen og Cathrin Myre Skram, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAG OM ENDRINGER I VERGEMÅLSLOVEN

Det er foreslått endringer i to bestemmelser i vergemålsloven – §§ 46 og 65. De er foreslått gitt følgende ordlyd:

§ 46 annet ledd:

Opplysningen om at en person har fått oppnevnt verge, og hvem vergen er, er ikke underlagt taushetsplikt. Opplysninger om rammene for vergeoppdraget kan gjøres kjent bare for dem som har hjemmel i lov til å motta slike opplysninger, eller dersom det er nødvendig av hensyn til personen selv eller for å sikre at vergeoppdraget kan utføres på en god måte.

§ 65 Unntak fra taushetsplikt:

Det kan gjøres kjent for andre at en person har fått oppnevnt verge, og hvem vergen er. Opplysninger om rammene for vergeoppdraget kan gjøres kjent for dem som har hjemmel i lov til å motta slike opplysninger, og ellers dersom det er nødvendig av hensyn til personen selv, eller for å sikre at vergeoppdraget kan utføres på en god måte.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om deling av opplysninger om vergemål, herunder regler som gir Digitaliseringsdirektoratet rett til å motta, behandle og utlevere opplysninger om hvem som er verge, hvem vedkommende er verge for, og på hvilket område vergen kan opptre på vegne av personen.

Advokatforeningen er i utgangspunktet positive til at det legges til rette for bruk av digitale vergefullmakter. Advokatforeningen er enig i at en slik løsning vil kunne bidra til å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne kan få effektiv bistand og at rettighetene ivaretas på en god måte. Advokatforeningen er bekymret for at dette kan føre til at flere velger å ikke samtykke til et vergemål, men støtter likevel forslaget ettersom det er hensiktsmessig og nødvendig at fullmaktene digitaliseres. Advokatforeningen mener også at det på sikt må legges til rette for digitale fremtidsfullmakter.

4 AVSLUTNING/OPPSUMMERING

Advokatforeningen er positiv til lovforslaget.


                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                           Merete Smith
leder                                                                                             generalsekretær