Høring

Forslag om adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda m.m.

Sendt: 24.03.2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert den 20.januar 2022, med høringsfrist den 24.mars 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.
Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Félix Olivier Helle, Maral Houshmand, Kjetil Sørensen, Elisabeth Poverud Løland, Daniel Riibe-Stokland og Kumrije Rusiti.

Høringsuttalelsen avgrenses til spørsmål om adgang til å avholde nemndmøter digitalt (fjernmøter) og adgang til å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE.


3 ADGANGEN TIL Å AVHOLDE NEMDMØTER DIGITALT (FJERNMØTER)

Advokatforeningen ønsker innledningsvis å påpeke at saker som avgjøres i nemndmøte med personlig fremmøte og som byr på vesentlige tvilsspørsmål, vanligvis er komplekse og av stor betydning for de berørte. Det er derfor svært viktig at klienters rettsikkerhet bli godt ivaretatt under slike nemndmøter.

Videre er det vår erfaring at de fleste klienter ønsker å møte beslutningstakere personlig.

Fjernmøter kan derfor ikke i stor utstrekning erstatte fysiske nemndmøter på permanent basis, og det bør etter vårt syn ikke gis en for vid adgang til bruk av fjernmøter.

Som det er bemerket i høringsnotatet, kan dynamikken og flyten i nemndmøtet forstyrres av at saken blir gjennomført digitalt. Når det er sagt, er det fra Advokatforeningens side ønskelig å beholde fleksibiliteten som dagens ordning med adgang til fjernmøte, gir. Dette vil være særlig aktuelt når det foreligger praktiske hindringer for oppmøte for noen deltakere, slik som f.eks. lang avstand. Man ser også de prosessøkonomiske fordelene ved å innføre en slik ordning.

Etter Advokatforeningens syn må det være avgjørende at nemndmøter gjennomføres på en betryggende og forsvarlig måte.

Det fremstår derfor som hensiktsmessig at adgangen til å bruke fjernmøter gjøres betinget av et samtykke fra klient etter domstolsbehandlingsmodellen, og samtykkeadgangen forskriftsfestes fremfor at UNE skal innhente en uttalelse fra klient. Det bør videre gis adgang til å påklage nemndleders beslutning om fjernmøte.

4 ADGANG TIL Å TA LYD- OG BILDEOPPTAK AV MUNTLIGE FORKLARINGER I UNE

Advokatforeningen støtter forslaget om adgangen til å ta lyd- og bildeopptak av nemndmøter og saksforberedende samtaler, forutsatt at klient samtykker til dette. Samtykkeadgangen bør forskriftsfestes.

Det vises til at innhenting av personopplysninger ved lyd- og bildeopptak kan oppleves som inngripende av personer som befinner seg i en sårbar situasjon.

Samtidig tilsier hensynet til rettssikkerhet og notoritet at gjennomføring av nemndmøter sikres digitalt, bl.a. for å dokumentere klients forklaring og prosessuelle innsigelser fra klients side.


                                            Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                         Merete Smith
leder                                                                           generalsekretær