Høring

Forslag om endring i forskrift om det europeiske sjøsikkerhetsbyrå EMSA

Sendt: 31.mars 2022

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Nærings- og fiskeridepartementet publisert den 09.02.2022, med høringsfrist den 31.03.2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

Høringen gjelder forslag om endringer i forskrift 11. mars 2011 nr. 271 om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (European Maritime Safety Agency).

Forslaget gjelder inkorporering i norsk rett av to forordninger: Forordning 100/2013 og 2016/1625.

Begge planlegges innlemmet i EØS-avtalen i 2022, og forordningene må da gjennomføres i norsk regelverk.

Hovedformålet med forordning 100/2013 var oppdatering av mandatet til EMSA i henhold til nye rettsakter, justeringer knyttet til arbeidet i EMSAs styre og å innføre beredskap for olje- og gassinstallasjoner offshore. Forordningen har vært i kraft i EU siden 1. mars 2013, og dermed har endringene i EMSAs oppgaver vært praktisert i lengre tid.

Forordning 2016/1625 etablerer EMSA som det sentrale organ for håndtering av maritim data- og kommunikasjon.

Endringene, som gjelder EMSAs mandat, endring av arbeidsoppgaver i EMSA og arbeid under EMSAs styre, er ikke antatt å ha noen økonomiske konsekvenser for skipsfartsnæringen.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen legger til grunn at forslaget til forskriftsendring gjelder inkorporering i norsk rett av to forordninger som regulerer EMSAs virksomhet og som planlegges innlemmet i EØS-avtalen i 2022. Dette nødvendiggjør at forordningene gjennomføres i norsk regelverk. Advokatforeningen støtter forslaget i den form det foreligger og har ikke merknader for øvrig.

                                                 Vennlig hilsen

Jon Wessel-Aas                                                                 Merete Smith
leder                                                                                   generalsekretær