Høring

Forslag om endringer i vegtrafikkloven - Tollmyndighetenes ruskontroll av motorvognførere mv.

Sendt: 03.03.2022

Adressat: Samferdselsdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 25.01.2022 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen.

Departementet foreslår en ny § 22 c i vegtrafikkloven, for å etablere hjemmelsgrunnlag for at Tolletaten ved tollkontroll kan foreta foreløpig test av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Samferdselsdepartementet foreslår også en endring av vtrl. § 17 første ledd, slik at kjøretøy skal kunne avregistreres uten at kjennemerkene fysisk leveres inn til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Advokatforeningen vurderer at forslagene har gode grunner for seg og støtter dette.


                                                              Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                                       Merete Smith
leder                                                                                                         generalsekretær