Høring

Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy

Sendt: 28.03.2022

Adressat: Statens Vegvesen

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, publisert den 09. februar 2022 og med høringsfrist den 28. mars 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

De nye reglene har som overordnet formål å redusere antall ulykker med elsparkesykkel og alvorlighetsgraden av disse. Advokatforeningen har følgende kommentarer til de enkelte forslagene.

3 FORSLAG OM FORBUD MOT KJØRING PÅ FORTAU – ALDERSGRENSER

Forslaget er et tiltak mot konflikt mellom elsparkesyklister og fotgjengere, herunder at bruk av elsparkesykler utsetter gående for fare. Forbudet vil også omfatte «gangvei».

Mothensynet er at elsparkesyklister ved et slikt forbud tvinges ut i veibanen, med den betydelig økte risiko det medfører for elsparkesyklistene.

Risikoen kan i noen grad reduseres ved å øke aldersgrensen for lovlig bruk av elsparkesykkel fra 12 til 16 år, som høringen nevner som et alternativ. Et annet alternativ ifølge høringsforslaget, er å beslutte at det fortsatt skal være tillatt for barn i aldersgruppen 12-16 år å kjøre på fortau.

Advokatforeningen vurderer det slik at et forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau (og gangvei), med den følge at disse trafikantene for en stor grad må dele veibanen med biler og andre motorvogner, vil utsette elsparkesyklistene for uakseptabelt stor risiko, særlig i betraktning av at et flertall av elsparkesyklistene er barn og ungdom, med begrenset evne til å vurdere risiko, også ved alder over 16 år. En aldersgrense på 16 år vurderes som for inngripende for barn i aldersgruppen 12-15 år.

Advokatforeningen er derfor negativ til at det innføres forbud mot kjøring med elsparkesykkel på fortau.

4 TRAFIKKSKILT OG VEGOPPMERKING

Advokatforeningen har ikke særskilte merknader til forslagene som gjelder trafikkskilt og vegoppmerking.

5 FORSLAG OM AT ELSPARKESYKLER («SMÅ ELEKTRISKE KJØRETØY») SKAL OMFATTES AV BILANSVARSLOVEN

At også elsparkesykler omfattes av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring, antas å bidra til risikoreduserende atferd og til å sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Forsikringsselskapene antas å kunne tilby relevante forsikringsprodukter raskt.

Advokatforeningen vurderer at hensynene til å minke risikoatferd og å sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, tilsier at det innføres krav om individuell forsikringsplikt. For mindreårige kan man ha en ordning etter modell av den som gjelder for moped og lett motorsykkel, med samtykke fra foreldre/verge.

6 SÆRLIG FORMILDENDE REGLER FOR TAP AV FØRERRETT VED PROMILLEKJØRING

Advokatforeningen er enig i at det er farlig å kjøre elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand, men ikke like farlig som kjøring med bil, og at reglene om tap av førerrett bør gjenspeile dette.

Advokatforeningen er enig i at det innføres regler om tap av førerrett ved brudd på promillegrensen for små elektrisk kjøretøy (promille 0,2), tilvarende dem som i dag gjelder for moped.

                                                 

                                                    Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                         Merete Smith                    leder                                                                                           generalsekretær