Høring

Forslag til endring i forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger

Sendt: 22.03.2022

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Sjøfartsdirektoratet publisert den 22.12.2021, med høringsfrist den 22.03.2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

Gjennom medlemskapet i IMO og EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre internasjonale krav om navigasjonshjelpemidler og sikker navigasjon, jf. den internasjonale konvensjon 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS) kapittel V, og i tillegg en rekke EØS-direktiver.

Forskrift 5. mai 2014 nr. 1157 om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger gjelder for alle sertifiserte passasjerskip, lasteskip og flyttbare innretninger, med unntak av fiskefartøy.

Sjøfartsdirektoratet ønsker nå å revidere forskriften for å få den fullt ut i samsvar med SOLAS kapittel V og forvaltningspraksis på området. Samtidig foreslås det enkelte lempinger/tilpassede regler for norske fartøy innenriks. I tillegg foreslår direktoratet at det skal innføres krav om AIS på alle passasjerskip, samt krav om AIS og brovaktalarm på flere lasteskip.

Kravene i forskriftsforslaget er hjemlet i skipssikkerhetsloven § 2 andre ledd, § 9, § 11 og § 14. Forslaget er i all hovedsak en videreføring og klargjøring av gjeldende rett, og forskriftsfesting av fast forvaltningspraksis. Det er et mål at forslaget skal gjøre det enda lettere for næringen å skaffe seg oversikt, samt å orientere seg i gjeldende regelverk når Sjøfartsdirektoratet nå foreslår å samle ytterligere krav til navigasjon og navigasjonshjelpemidler i den eksisterende navigasjonsforskriften, i tillegg til at formuleringene skal være dekkende sammenlignet med SOLAS kapittel V.

Forslaget vil også gjøre handlingsrommet større for rederiene dersom de opplever midlertidig defekt utstyr om bord, noe som vil føre til mindre administrasjon både for rederiet og Sjøfartsdirektoratet.

3 AVSLUTNING/OPPSUMMERING

Advokatforeningen legger til grunn at forslaget har som formål å bringe forskrift 5. mai 2014 nr. 1157 om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare fullt ut i samsvar med SOLAS kapittel V og forvaltningspraksis på området, og i tillegg innebærer forenkling på noen områder. Advokatforeningen støtter endringsforslaget i den form det foreligger og har ikke kommentarer utover det.


                                                      Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                    Merete Smith
leder                                                                                      generalsekretær