Høring

Forslag til endringer i reglene i skattebetalingsloven § 5-15 og § 5-16

Sendt: 17.03.2022

Adressat: Finansdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev publisert 11. februar 2022, med høringsfrist 25. mars 2022. Høringen gjelder forslag om endringer i skattebetalingsloven.

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av lovutvalget for skatterett. Utvalget består av Cecilie Amdahl (leder), Hilde Annette Skougstad Gamkinn, Daniel M. H. Herde, Sverre Hveding, Jan Sørbø, Torbjørn Wiken og Eyvind Sandvik, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 MERKNADER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen er positiv til endringene som foreslås i høringsnotatet. Dette gjelder både forslaget om utvidede klagefrister i skattebetalingsloven §§ 5-15 og 5-16, forslaget til endring i hvem vedtak om tvangsmulkt skal sendes til, samt presiseringen om at klage over pålegg kan være muntlig.
Advokatforeningen vil samtidig oppfordre departementet til å vurdere om utgangspunktet for frister i lovteksten kan klargjøres, herunder spesielt når fristen starter å løpe.

Advokatforeningen deler departementets vurdering angående behovet for samordning av klagefrister etter skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven, og støtter at slik samordning skjer ved utvidelse av fristene i skattebetalingsloven. Samordningen vil gi en enklere og mer forutsigbar rettstilstand for skattytere. At samordningen skjer ved utvidelse av fristene i skattebetalingsloven vil gi økt rettssikkerhet ved at skattytere får bedre tid til å vurdere om vedtak skal påklages.

Advokatforeningen vurderer også presiseringen i skattebetalingsloven om at klage kan fremsettes muntlig som en fordel for skattyterne, ved at det fremstår utvilsomt hva som er minstekravet til fremgangsmåte ved klage.

Videre mener Advokatforeningen at det gir en økt forutsigbarhet både for skattytere og deres eventuelle daglige ledere og styremedlemmer at det klargjøres hvem klage om tvangsmulkt skal sendes til.

Advokatforeningen er ellers av den oppfatning at klagefristene både etter skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven fortsatt er for korte, også etter de foreslåtte utvidelser i skattebetalingsloven, men imøteser de foreslåtte endringer da disse utgjør en bedring for så vel skattytere som deres rådgivere.

4 AVSLUTNING/OPPSUMMERING

Advokatforeningen er positiv til endringene som foreslås i høringsnotatet, og ser ingen ulemper ved de forslag som fremmes.

 


                                               Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                    Merete Smith
leder                                                                                      generalsekretær