Høring

Forslag til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Sendt: 21.03.2022

Adressat: Helse- og omsorgsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Helse- og omsorgsdepartementet publisert den 04.03.2022, med høringsfrist den 21.03.2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.
Lovutvalget består av Else Leona McClimans (leder), Kristian Fredheim, Aurora Lindeland Geelmuyden, Åge Gustad, Ellen-Karine Hektoen, Maria Hessen Jacobsen, Elisabeth Roscher og Karl Nicolai Vogt Skjerdal, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet. Madeleine Engh bistår utvalget som sekretær.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET: HOVEDPUNKTER

Advokatforeningen er enig i at det er et beredskapsbehov for en kortvarig videreføring av den midlertidige bestemmelsen i smittevernloven § 4-3a om isolering og smittevernkarantene, men er skeptiske til behovet for en varighet på forlengelsen på 12 måneder. Dette i lys av at covid-19-pandemien er i ferd med å klinge av, at forskriftsfestede smittevernstiltak er avviklet, samt at en stor del av befolkningen nå er vaksinert slik at behovet for inngripende tiltak ikke er like stort som før massevaksineringen tok til.

Advokatforeningen anerkjenner behovet for en revidering av smittevernloven, herunder en utredning om hensiktsmessigheten av en tydelig og varig hjemmel i smittevernloven, men vil advare mot at de midlertidige hjemlene fastholdes som en «føre-var»-ordning inntil grundigere utredede ordninger lovfestes. Å beholde de midlertidige hjemlene for å gjeninnføre pliktene «inntil pandemien ikke lengre utgjør noen fare for befolkningen» uten en tydeliggjøring av hvilke kriterier og vilkår som inngår i begrepet «en fare for befolkningen» kan vi ikke støtte.

4 GENERELT OM KORTE TIDSFRISTER PÅ HØRINGER

Advokatforeningen opplever det som problematisk at departementet fortsatt sender forlengelser av midlertidige hjemler på høring med veldig kort høringsfrist når departementet understreker at det ikke er tatt endelig stilling til hvilke forskriftshjemler som eventuelt skal forlenges og i såfall hvor lenge disse skal forlenges. Dersom departementet har behov for raske tilbakemeldinger, blir det desto viktigere for høringsinstansene å kunne vurdere proporsjonaliteten i de ulike ordningene, samt omfanget av eventuelle unntaksbestemmelser. Forskriftens utforming er derfor av særlig interesse å vurdere i et forholdsmessighetsperspektiv.

Advokatforeningen har i våre tidligere høringer om de ulike tiltakene som her foreslås forlenget hatt kritiske bemerkninger til forskriftshjemlenes omfang og innhold. En del av våre merknader til tidligere høringer er fortsatt aktuelle, og vi viser til disse.

5 FORSKRIFTSHJEMLENES INNHOLD

Departementet ber i høringsnotatet om en forlengelse av smittevernlovens forskriftshjemler om isolering og smittekarantene og krav til oppholdssted i innreisekarantene. De midlertidige bestemmelsene utløper 1. juli 2022. Departementet foreslår at disse forlenges til 1 juli 2023, basert på behov for beredskap ved en eventuell forverring av pandemi-situasjonen.

En fortsatt videreføring av svært inngripende tiltak mot befolkningen kan ikke alene begrunnes i et generelt beredskapsbehov, men må reflektere et pågående og reelt behov for tiltakene. Dette gjelder med ulik styrke for de ulike tiltakene i høringen. Advokatforeningen er enig i at det er nødvendig med en revidering av smittevernloven, hvor vurderingen av behovet for en permanent hjemmel for isolering og smittekarantene vil inngå i utredningen. Advokatforeningen er enig i at det er et beredskapsbehov for å videreføre den midlertidige bestemmelsen i smittevernloven § 4-3a om isolering og smittevernkarantene.

Å søke å forlenge nåværende midlertidige hjemler inntil en mer robust smittevernlov er grundig utredet vil vi advare mot. Selv om nåværende hjemmel ønskes forlenget i ett år signaliserer departementet et behov for å beholde de midlertidige hjemlene for å gjeninnføre pliktene «inntil pandemien ikke lengre utgjør noen fare for befolkningen», men uten at høringsnotatet spesifiserer hvilke kriterier og vilkår som inngår i begrepet «en fare for befolkningen». Selv med dagens høye smitte-situasjon, og høye innleggelsestall på sykehus (jf. https://www.nrk.no/korona/status/ ) er det nå færre som dør av covid-19 av en «vanlig» vinterinfluensa. Det er derfor uklart om pandemien i sin nåværende form, med den graden av immunitet i befolkningen som nå foreligger på grunn av vaksineringen innebærer en «fare for befolkningen» i form av dødstall. Det er mange sykdommer som utgjør en «fare for befolkningen», men uten at inngripende tiltak iverksettes mot individers bevegelsesfrihet. Andre virkemidler tas i bruk avhengig av sykdommens art. Selv om vi forstår departementets ønske om å ha verktøykassen klar dersom pandemi-situasjonen skulle utvikle seg slik at det igjen blir tvingende nødvendig med strenge restriksjoner, vil Advokatforeningen advare mot at man aksepterer langvarige forlengelser av unntakshjemler.

6 FORLENGELSE AV MULIGHET FOR PÅBUD OM OPPHOLDSSTED UNDER INNREISEKARANTENE

Advokatforeningen er skeptisk til en videreføring av hjemmelen som påbyr bestemt oppholdssted under innreisekarantene. Vi viser til våre tidligere innvendinger mot krav til oppholdssted i innreisekarantene/ karantenehotellenes inngripende karakter, uklare målgruppe og (u)dokumenterte effekt. Selv om vi har forståelse for at departementet i sitt forslag viderefører lovhjemmelen slik den nå er, ønsker vi å uttrykke støtte til FHIs forslag om å innføre en ny terskel for anvendelse av forskriftsfullmakten som for eksempel «strengt nødvendig», og ber om at dette utredes. Lovligheten av påbud om karantenehotell er foreløpig bare vurdert av Oslo tingrett i sak TOSL-2021-98208-2. Selv om dommen enda ikke er rettskraftig, synliggjør den de komplekse vurderinger som retten foretar i slike saker. Vi viser også til Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMD) nylig avgjørelse av 15. mars 2022 i saken Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) mot Sveits (sak 21881/20), som gjaldt sveitsiske covid-19-regler som begrenset forsamlingsfriheten. Avgjørelsen illustrerer betydningen av forholdsmessighetsvurderinger generelt, og spesielt at disse må gjøres løpende når tiltak varer over tid, samt at statene må kunne dokumentere at slike inngrep er egnet og relevante for å ivareta formålet (smittevern).

7 VARIGHET AV FORLENGELSENE

Som Advokatforeningen har uttrykt tidligere er det vanskelig å forstå behovet nå for ettårige forlengelse av midlertidige hjemler i smittevernloven, i lys av at man i dag har opphevet de aller fleste smittevernstiltak og avskaffet karanteregler for nærkontakter, samt gått over til en anbefalt isolasjonsperiode på fire dager for smittede. Forslaget om en forlengelse ut juni 2023 er begrunnet i beredskapshensyn for å bevare muligheten for å kunne gjeninnføre forskriftsbestemmelser.

Advokatforeningen kan, basert på nåværende offentlig kjent kunnskap om korona-situasjonen, ikke se noen grunn til at en eventuell forlengelse av smittevernlovens hjemler for isolering, smittekarantene og krav til oppholdssted i innreisekarantene skal vare lenger enn seks måneder.


                                              Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                           Merete Smith
leder                                                                             generalsekretær