Høring

Forslag til prosedyre for nominasjon av kandidat til stilling som norsk dommer ved Efta-domstolen

Sendt: 30.03.2022

Adressat: Utenriksdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Utenriksdepartementet publisert den 11.02.2022, med høringsfrist den 31.03.2022.

Denne høringssaken har i hovedsak vært vurdert av Advokatforeningens lovutvalg for konkurranserett. Lovutvalget består av Helge Stemshaug (leder), Thea Susanne Skaug, Hallgrim Fagervold, Kristin Hjelmaas Valla, Eivind Johannes Vesterkjær og Line Voldstad, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen ser positivt på at det fastsettes en nasjonal prosedyre for nominasjon av kandidat til stilling som norsk dommer ved Efta-domstolen, og har ingen bemerkninger til elementene i forslaget slik de fremgår av høringsnotatet.

Når det gjelder spørsmålet om kandidatene må være under 70 år gjennom hele perioden som dommer, mener Advokatforeningen at det ikke bør stilles et slikt krav. Vi slutter oss på dette punkt til høringssvaret fra Høyesterett.

                         

                                               Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                Merete Smith
leder                                                                                  generalsekretær