Høring

Forslag til forskrifter til ny barnevernslov

Sendt: 21. oktober 2022

Adressat: Barne- og familiedepartementet

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Barne- og familiedepartementet publisert den 24. juni 2022, med høringsfrist den 21. oktober 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern. Lovutvalget består av Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 Merknader til forskrift om barns medvirkning i barnevernet

Advokatforeningen støtter behovet for en ny forskrift om barns medvirkning. Særlig støtter Advokatforeningen forslag til krav om dokumentasjon i § 6. Advokatforeningen viser her til nødvendigheten av dokumentasjon både for å sikre barnets mening, men også for å kunne gi foreldrene kontradiksjon knyttet til den informasjonen som både blir gitt og mottatt.

Når det gjelder talspersonordningen er Advokatforeningen av den oppfatning at den bør avvikles. Vi viser her til de utfordringer som beskrives i notatet opp mot alvorligheten av de inngrep som foretas ved en barnevernssak. Advokatforeningen mener rettssikkerheten til partene ikke ivaretas godt nok ved bruk av talsperson. Vi viser også her til at forskriften åpner for å bruke digitale samtaleløsninger mellom barnet og nemnda. Ved bruk av digitale løsninger slipper barnet å reise bort fra hjemmet, noe som brukes som begrunnelse for å opprettholde talspersonordningen.

Advokatforeningen savner en vurdering av hvilke muligheter barn har til å drøfte sin egen sak uten å risikere at informasjonen videreføres. Vi viser til at det bare er i dialog med advokat at barnet kan være sikker på at den informasjonen som gis, ikke videreføres uten samtykke. Alle andre kan kalles inn som vitner i nemnda, og må der forklare seg uten hensyn til taushetsplikten, jf. ny bvl. §13-4. Advokatforeningen mener det bør vurderes om barn bør få partsrettigheter også under 15 år om det er nødvendig for å sikre barnet medvirkning, og at dette forskriftsreguleres.

I høringsnotatet på side 20, annet ledd, oppsummer departementet faktorer som må være på plass for at barn skal snakke fritt. Det gjengis her at barnet må få tilpasset informasjon, og at barnet må føle seg trygg. Advokatforeningens medlemmer erfarer at det er svært høy turnover i barnevernet, slik at barn, i en og samme sak, må å snakke med flere ulike saksbehandler. Advokatforeningen opplever dette som et hinder i barns mulighet til medvirkning. Advokatforeningen ser ikke at dette er drøftet i høringsnotatet. I saker hvor barn har måttet forholde seg til flere ulike saksbehandlere, bør det vurderes om barnet skal få en egen advokat som kan følge barnet over tid, og slik sikre barnets rett til medvirkning.

4 Merknader til forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda

4.1 Innledning

Advokatforeningen er enig med departementet i behovet for en forskriftsregulering av samtaleprosess. Advokatforeningen tiltrer departementets vurdering av at sakene som behandles i fylkesnemndene er svært inngripende for de private parter og det må stilles særlig høye krav til ivaretakelsen av barnets beste, de private parters rettssikkerhet og myndighetenes og avgjørelsesorganenes legitimitet, jf. høringsnotatet på s. 4, første ledd.

Advokatforeningen finner innledningsvis grunn til å påpeke at det i høringsnotatet vises til statens særlige ansvar for å ivareta private parters rettssikkerhet, herunder at nemndleder har et særskilt ansvar for å se til at hensynet til barnets beste og de private parters rettssikkerhet blir ivaretatt, jf. bl.a. s. 3, fjerde avsnitt. Advokatforeningen minner her om at det er advokaten som sikrer private parters rettssikkerhet. Nemnda er derfor helt avhengig av at advokaten gjør en grundig og samvittighetsfull jobb, for å sikre at de private parters rettssikkerhet ivaretas.

På tross av advokatens viktige rolle, foreligger det i dag ingen regulering av hvilke advokater som kan bistå private parter i fylkesnemnda, herunder samtaleprosess. I ny barnevernlov som skal tre i kraft i 2023, er det regulert i §14-7 at det kan utarbeides forskrift om utvalg av en bestemt gruppe advokater som kan oppnevnes for private parter. Advokatforeningen velger å påpeke dette her, da foreningen er av den oppfatning at for å sikre parters rettssikkerhet under samtaleprosess bør det også her reguleres hvilke advokater som kan bistå private parter. Vi viser i den sammenheng til ordningen som gjelder for faste forsvarere og faste bistandsadvokater, som vi mener kan være til inspirasjon for etablering av en advokatordning på barnevernsfeltet.

I forlengelsen av dette kommenteres følgende:

4.2 Forskriftens § 2, fjerde ledd, første punktum

Forslag til forskriftens § 2, fjerde ledd, første punktum lyder som følgende: «Nemndleder skal påse at partene har fått god og tilrettelagt informasjon hva en samtaleprosess innebærer, at den er frivillig og om konsekvensene ved ulike utfall av prosessen».

Advokatforeningen påpeker at i praksis påhviler dette advokaten. Nemndleder har ingen forutsetning for å vite hvordan advokaten har formidlet innholdet i samtaleprosess til klient, herunder hvordan samtykke er innhentet. Under oppstarten av samtaleprosessmøtet informerer nemndleder kort om innholdet i samtaleprosess, herunder muligheten til å trekke samtykke. I forkant av samtaleprosessmøte er det ingen dialog mellom private parter og nemndleder, da med unntak av eventuell samtale med barn.

4.3 Forskriftens §2, fjerde ledd, andre og tredje punktum

Forslaget til forskriftens §2, fjerde ledd, andre og tredje punktum lyder som følgende: «Når barn er part, må nemndleder sørge for at barnet er gitt tilpasset informasjon og påse at barnet har forstått hva samtykket innebærer. Det skal særlige legges vekt på at barnet får informasjon om hva som skiller samtaleprosess fra ordinær prosess».

Som påpekt over, påhviler det i praksis advokaten å gi barnet denne informasjonen. For å ivareta forskriften må da nemndleder sikre seg at advokaten har formidlet innholdet i samtaleprosess korrekt til barnet. Samtaler mellom advokat og klient er taushetsbelagt, og advokaten kan bare referere til samtaler med barnet dersom barnet samtykker. Nemnda er av den grunn helt avhengig av at advokater som bistår barn utfører oppdraget på en grundig og samvittighetsfull måte. Vi viser her igjen til behovet for advokatlister i barnevernssaker.

4.4 Forskriftens § 3

Advokatforeningen viser til kommentarer knyttet til forskriftens §2. Skal nemdsleder kunne oppfylle sine plikter etter den bestemmelsen, er det Advokatforeningens vurdering at nemnda må tilby formøte for å gi informasjon om samtaleprosess. Uten et slikt møte vil ikke nemdsleder kunne «sørge for» at barnet har tilstrekkelig informasjon om prosessen, jf. §2.

4.5 Forskriftens § 4, annet avsnitt

Advokatforeningen mener det bør være en regel at det gjennomføres planmøte. Vi viser her til at nemndleder har et særlig ansvar for å ivareta rettssikkerhet. Vi viser videre til at nemndleder, slik Advokatforeningen ser det, er avhengig av advokaten for å ivareta denne plikten. I planmøte vil nemndleder kunne få avklaringer knyttet til partenes rettssikkerhet, herunder hvordan barnets stemme skal ivaretas.

5 Oppsummering

Oppsummert finner Advokatforeningen det er en nødvendig med en forskrift, men stiller spørsmålstegn ved hvordan nemndleder skal ivareta sine plikter etter forskriften uten å kunne være forsikret om at det gjennomføres grundig advokatarbeid. Advokatlister etter ny barnevernlov § 14-7 vil kunne bidra til en slik forsikring.


                                                     Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                 Merete Smith
leder                                                                                    generalsekretær