Høring

Forslag til nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak

Sendt: 6. oktober 2022

Adressat: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)

Vi viser til høringsbrev av 13. juni 2022, med høringsfrist den 1. oktober 2022.

Denne uttalelsen er skrevet av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg, som består av Kristin Fagerheim Hammervik (leder), Lina Therese Remlo, Inger Marie Sunde, Karoline Henriksen, Elisabeth Rød, Anette Torgersen, Christian Lundin, Cecilie Schjatvet og Erik Widerøe.

Etter Advokatforeningens synspunkt er det viktig at standardteksten inneholder den presisering som kun fremkommer som forslag til tekst under punkt 3.1 «Hendelsesforløp slik undersøkende personell har oppfattet den».

Det andre forslaget følger nedenfor i kursiv, og uthevet tekst er Advokatforeningens forslag til tillegg:

Kortfattet gjengivelse av den undersøktes opplysninger om hendelsen gjengitt slik undersøkende personell oppfattet den. Undersøkte har ikke lest gjennom undersøkelsesprotokollen, pasientjournalen eller sin forklaring slik den der er gjengitt. Den nedtegnede informasjon om hendelsesforløpet må derfor anses som foreløpig og ufullstendig. Man er ikke kjent med motpartens/vitners forklaring.

For øvrig er det en erfaring blant bistandsadvokatutvalget at legen ikke alltid skriver ferdig erklæringen samme dag som undersøkelsen fant sted. Dette kan medføre at formuleringer ikke blir korrekt omkring helt sentrale deler av bevistema. Det er derfor svært viktig at det i erklæringen fremkommer både tidspunkt for når den endelige formulering ble skrevet ned, i tillegg til dato for undersøkelse.


                                           Med vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                     Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær