Høring

Forslag til regulering av tilleggsfordeler ved kredittopptak

Sendt: 27. oktober 2022

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert den 21. juni 2022, med høringsfrist den 1. november 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Elisabeth Eriksson, Carine Lindman-Johannesen, Jan Bjørnsen, Hillevi Torngren Myhre og Eirik Solem, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 Advokatforeningens merknader

Advokatforeningen har ikke prinsipielle motforestillinger mot tiltak som bidrar til økt bevissthet hos en låntaker, jf. kommentarene i høringsnotatet pkt. 6.1. Advokatforeningen vil likevel minne om at ny finansavtalelov, med økt forbrukerbeskyttelse, herunder forbud mot å yte kreditt i visse situasjoner, trer i kraft ved årsskiftet. Høringsnotatet drøfter ikke potensiell effekt av disse reglene, og eventuelt behov for ytterligere innstramminger. Advokatforeningen mener i lys av dette det bør foretas en grundigere vurdering av om formålet bak forslaget kan møtes gjennom en løsning mer i tråd med den finske tilnærmingen.

Advokatforeningen forstår forslaget slik at intensjonen er at tilleggsfordeler knyttet til kredittkort forutsetter at kunden kan få de samme tilleggsfordelene ved bruk av debetkort. Advokatforeningen anbefaler at det klargjøres hvorvidt det skal være adgang til å inngå samarbeid mellom utstedere av debet- og kredittkort, slik at utstedere som kun utsteder kredittkort kan gi tilgang til tilleggsfordeler.

Advokatforeningen har også en teknisk merknad til utformingen av bestemmelsen. Merknaden knytter seg til siste del av forslaget …"eller for å få en annen vare eller tjeneste til bedre vilkår enn forbrukeren ellers ville fått". Enkelte fordeler kan også oppnås på annen måte enn ved bruk av betalingskort. Som eksempel nevnes bonuspoeng ved flyreiser. Advokatforeningen vil anbefale at ordlyden omformuleres slik at det fremgår tydeligere hva virkeområdet for bestemmelsen er.


                                               Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                           Merete Smith
leder                                                                             generalsekretær