Høring

NOU 2022: 8 Ny minerallov

Sendt: 27. oktober 2022

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Advokatforeningen viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet 1. juli 2022, med høringsfrist 1. november 2022.

Høringen gjelder Minerallovutvalgets utredning NOU 2022: 8 Ny minerallov.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål og Advokatforeningens lovutvalg for miljø, klima og bærekraft.

Lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål består av Liv Zimmermann (leder), Kjell Erik Grøsfeld, Ingrid Sævold Moe, Stian Berger Røsland og Anne Tellefsen. Lovutvalget for miljø, klima og bærekraft består av Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Morten H. Berger, Cathrine Hambro, Aksel Erik Hillestad og Liv Monica Stubholt. Samtlige har lang erfaring og god kompetanse innenfor de aktuelle rettsområdene.

3 Kommentarer til de enkelte forslagene

3.1 Til § 1-1 formål

Advokatforeningen mener formålsbestemmelsen bidrar til å synliggjøre at forvaltning og mineralutvinning skal foregå på en bærekraftig måte, og støtter lovforslaget.

Videre bidrar formålsbestemmelsen til at det kommer tydeligere frem at lovens formål omfatter «all aktivitet etter loven». Advokatforeningen mener det er positivt og viktig at det kommer klart frem av formålsbestemmelsen at mineralforvaltning skal skje i et langsiktig perspektiv og at hensynet til naturmiljøet og klimaet skal ivaretas.

3.2 Til § 1-8 om samordning av saksbehandling

Advokatforeningen er positiv til et tidlig oppstartsmøte i regi av DFM for å sikre samordning, jf. nytt forslag til ny minerallov § 1-8 andre ledd. Advokatforeningen har vurdert om en lignende bestemmelse burde innføres i plan- og bygningsloven. Advokatforeningen anser imidlertid dette som mindre hensiktsmessig, ettersom oppstartsmøtet er en oppgave gitt til DMF, og omfatter stadiet før planstadiet etter plan- og bygningsloven.

Det kan imidlertid med fordel henvises til denne bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-4 andre ledd, hvor det fremgår at «Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde».

3.3 Til § 2-1 krav til forsvarlig mineralvirksomhet

Etter Advokatforeningens syn er det grunn til å reise spørsmål ved om ordlyden i § 2-1 om krav til forsvarlig mineralvirksomhet burde vært tydeligere. Innspillet gjelder særlig andre punktum i bestemmelsen, som lyder slik:

«Planlegging og gjennomføring skal skje slik at inngrep i grunn, naturmangfold og kulturminner og ulemper for nærmiljøet og brukere av dette begrenses mest mulig, innenfor rammen av det som er praktisk og økonomisk mulig.»

Advokatforeningen mener setningen etter det siste kommaet bør vurderes slettet eller strammet inn, for eksempel slik:

«Planlegging og gjennomføring skal skje slik at inngrep i grunn, naturmangfold og kulturminner og ulemper for nærmiljøet og brukere av dette begrenses mest mulig innenfor forholdsmessige rammer knyttet til det som er praktisk og økonomisk mulig.»

3.4 Til § 2-5 plikt til opprydding og istandsetting

Paragrafen lyder slik:

«Tiltakshaver skal sørge for forsvarlig opprydding og istandsetting innenfor rettighetsområdet mens mineralvirksomheten pågår. Når virksomheten avsluttes, skal grunnen og naturmangfoldet så langt det lar seg gjøre, istandsettes på en måte som ivaretar hensynet til videre bruk og til naturens reproduksjonsevne. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard kan fastsette en frist for når opprydding og gjenoppretting skal være avsluttet.»

Advokatforeningen mener det er positivt at ordlyden i lovbestemmelsen utvides fra «forsvarlig opprydding» til «forsvarlig opprydding og istandsetting på en måte som ivaretar hensynet til videre bruk og til naturens reproduksjonsevne», og støtter lovforslaget.

3.5 Til § 7-7 om forvaltning av informasjon og taushetsplikt

Når det gjelder forslaget § 7-7, kan det ha en side mot miljøinformasjonsloven, i tillegg til forvaltningsloven. Forslaget går i hovedsak ut på at «all informasjon om geologiske forhold» skal være underlagt taushetsplikt.

Etter Advokatforeningens syn bør det gjøres en grenseoppgang mot miljøinformasjonslovens bestemmelser (og evt. også produktkontrolloven), og slik at dette vurderes i forbindelse med den endelige lovbehandlingen. Spesielt gjelder dette i et tilfelle som dette, hvor bestemmelsen utgjør en nyskapning. Det kan ikke utelukkes at informasjon som her undergis taushetsplikt kan anses som miljøinformasjon. Plikt til å gi ut miljøinformasjon gjelder både for offentlige organ (miljøinformasjonsloven kap. 3) og for offentlige og private virksomheter (kap. 4).

For produktspesifikk informasjon reguleres informasjonsplikten av produktkontrolloven. Etter miljøinformasjonsloven vil de ordinære unntakene gjelde. Det skal tungtveiende grunner til for å unnta informasjonsplikt om miljøinformasjon. Mineralutvinning og bergverksdrift, samt undersøkelser og aktivitet i forkant av driftsfasen, kan etter vårt syn reise en rekke spørsmål av betydning for miljøet og folks helse og velvære.

3.6 Til endringsforslag i plan- og bygningsloven § 6-4

Advokatforeningen er positiv til de endringsforslag som foreslås i plan- og bygningsloven § 6-4.

3.7 Til endringsforslag i plan- og bygningsloven § 19-4

Advokatforeningen er positiv til at det er ønskelig med lovendringer som sikrer raskere saksbehandling og avklaring i saker knyttet til mineralvirksomhet. Herunder er Advokatforeningen positiv til at DMF får myndighet til å gi dispensasjon i saker som krever undersøkelsestillatelse etter mineralloven § 4-3, jf. nytt forslag til § 19-4 første avsnitt ny andre setning.

Advokatforeningen vil imidlertid påpeke at lovforslaget ikke inneholder forslag til endring i plan- og bygningsloven § 19-1 siste setning som fastsetter regionale og statlige myndigheters rett til å uttale seg før dispensasjonsvedtaket. Som lovforslaget påpeker i NOU 2022: 8 s. 157 må en tilsvarende rett gjelde for kommunen i disse sakene. Advokatforeningen mener derfor at § 19-1 bør endres slik at den også omfatter kommunens rett til å uttale seg i saker hvor DMF har fått myndighet til å gi dispensasjon.

Advokatforeningen er videre positiv til at det gis unntak fra byggesaksreglene i SAK § 4-3 for undersøkelser som har tillatelse etter mineralloven. Advokatforeningen kan imidlertid ikke se at NOU 2022: 8 kapittel 25 inneholder forslag til endring i SAK § 4-3. Etter Advokatforeningens syn må bestemmelsen endres eller suppleres dersom det skal gis et unntak fra byggesaksreglene for undersøkelser som har tillatelse etter mineralloven. Dette unntaket faller i dag ikke inn under SAK § 4-3 bokstav g). Advokatforeningen vil i denne sammenheng påpeke at for at unntaket skal kunne fungere i praksis, må det stilles som vilkår at undersøkelsesaktivitetene gjennomføres i medhold av undersøkelsestillatelser etter mineralloven, samt at undersøkelsesaktivitetene er i samsvar med plan (evt. at det er gitt dispensasjon fra plan).

4 Avslutning/oppsummering

Advokatforeningen støtter flere av lovforslagene i ny minerallov, og mener de bidrar til å sikre at forvaltning og utvinning av mineralressurser skjer på en mest mulig bærekraftig måte, og at hensynet til klima og miljø ivaretas. Advokatforeningen mener likevel at kravene til mineralvirksomhet bør strammes opp.

Etter Advokatforeningens syn bør det foretas en grenseoppgang mot miljøinformasjonslovens bestemmelser, og evt. også produktkontrolloven, med hensyn til forslaget om taushetsplikt. Dette bør vurderes nærmere i forbindelse med den endelige lovbehandlingen.

Videre støtter Advokatforeningen i all hovedsak de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven, men mener de nødvendiggjør enkelte ytterligere endringer og presiseringer i regelverket.


                                                Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                               Merete Smith
leder                                                                                 generalsekretær