Høring

Utredning om dommerfullmektigordningen

Sendt: 3. oktober 2022

Adressat: Arbeidsgruppe i Domstoladministrasjon

Vi viser til invitasjon til å komme med innspill til dommerfullmektigordningen av 12. september 2022, med svarfrist den 3. oktober 2022.

Denne uttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Berit Reiss-Andersen (leder), Anders Brosveet, Bernt Heiberg, Lars Mathias Enger, Christian B. Hjort, Heidi Juritzen, Elisabeth Myhre, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland. Advokatforeningen har følgende innspill som gjelder dommerfullmektigordningen:

Det er Advokatforeningens oppfatning at dommerfullmektigordningen i det store og hele fungerer tilfredsstillende. Det er en viktig opplæringsstilling som gir grunnlag for faglig utvikling og ordningen tilfører domstolene unge medarbeidere og nye impulser.

Der er viktig at lønns- og arbeidsvilkår er gode nok til at domstolene kan rekruttere faglig sterke kandidater. Ved rekruttering av dommerfullmektiger bør også personlig egnethet være et fremtredende vurderingstema. Dommerfullmektigen har et stort ansvar og utøver makt, samt leder rettsforhandlingene. Dommerfullmektigen må ha de rette egenskaper for å mestre disse oppgavene, som ikke alene forutsetter faglig dyktighet.

Advokatforeningen mener at funksjonstiden bør være maksimalt 3 år i alle rettskretsen. Av hensyn til uavhengighetsprinsippet bør ikke dommerfullmektigen gis mulighet til å søke forlengelse.

Når det gjelder straffesaker bør det for dommerfullmektigen ikke være flere begrensninger i fagkretsen enn det som gjelder i dag. En dommerfullmektig bør også kunne behandle straffesaker som gjelder tiltalt under 18 år.

 

                                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                   Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær