Høring

Forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften (definisjonen av store risikoer)

Sendt: 14. september 2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert den 24. juni 2022, med høringsfrist den 15. september 2022.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen, som alle har lang erfaring innen det aktuelle rettsområdet.

3 Advokatforeningens kommentarer

Departementet har fått spørsmål om begrepet «store risikoer» i forsikringsavtaleforskriften må forstås slik at det gjelder en nedre grense for hvor stort et fartøy i forsikringsklasse 6 og 12 må være for at en forsikring knyttet til fartøyet skal falle inn under definisjonen «store risikoer». Det har i tillegg blitt stilt spørsmål om begrepet «store risikoer» må tolkes slik at det også utenfor de særskilte vilkårene som er inntatt i forsikringsavtaleforskriften § 1 første ledd bokstav b og c, er krav om at risikoen knytter seg til næringsvirksomhet.

Disse spørsmålene foreslås løst ved at det inntas en presisering om at store risikoer må ha tilknytning til næringsvirksomhet. Loven kan med andre ord ikke fravikes for noen av klassene dersom det gjelder forbrukerforhold. Selv om det er en viss usikkerhet knyttet til om dette er en strengere fortolkning enn det som følger av direktivet, mener Advokatforeningen at dette er en fornuftig presisering, og støtter dermed forslaget.

For ordens skyld legges det til at vi forstår departementet slik at de mener det ikke er i strid med direktivet om man åpner for å fravike loven for havgående fartøyer i næringsvirksomhet uavhengig av størrelsen (lengden) på fartøyet. Departementet skriver følgende i høringsnotatet:

«Når det gjelder spørsmålet om mindre båter, antar departementet at det også i fravær av en uttrykkelig regulering må innfortolkes et krav om at fartøyet er av en viss størrelse for å falle inn under begrepet «store risikoer» i Solvens II artikkel 13 nr. 27. I utgangspunktet går departementet ut fra at skip under registreringspliktig størrelse etter sjøloven § 11 ikke vil være omfattet. Hvor den nærmere grensen skal trekkes, er imidlertid uklart. En særnorsk grense på for eksempel 15 meter kan derfor være problematisk dersom EU-rettslige kilder skulle vise at også større skip og innretninger anses å falle utenfor definisjonen av «store risikoer».»

Slik vi leser departementet, er dette skrevet med tanke på om det kan trekkes en grense for hva som anses som «store risikoer» utelukkende basert på en bestemt lengdebegrensning. Advokatforeningen har ikke foretatt en inngående vurdering av rekkevidden av direktivet, men forstår departementet slik at dersom det foretas en avgrensning mot næringsvirksomhet (uten at det angis noen størrelsesbegrensning for fartøyet), vil dette ikke være i strid med direktivet.

Etter Advokatforeningens syn vil det være svært hensiktsmessig om det kan foretas en generell avgrensning mot næringsvirksomhet uten å operere med en lengdebegrensning, slik det er foreslått i forskriftsendringen.


                                                  Vennlig hilsen

 


Jon Wessel-Aas                                                               Merete Smith
leder                                                                                 generalsekretær