Høring

Forslag om endringer i det rettslige rammeverket for fastsettelse av pilar 2-krav og kapitalkravsmargin

Adressat
Finansdepartementet
Skrevet av
Bank, finansiering og valuta
Sendt 17. april 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Finansdepartementet publisert den 11. januar 2023, med høringsfrist den 17. april 2023.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Elisabeth Eriksson, Carine Lindman-Johannesen, Jan Bjørnsen, Hillevi Torngren Myhre og Eirik Solem, som alle har lang kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

Forslaget til endring av finansforetaksloven og CRR/CRD IV-forskriften omhandler forhold av stor betydning for finansnæringen. Advokatforeningen har enkelte innspill til forslaget.

3 Advokatforeningens merknader til forslaget

3.1 Pilar 2-krav som enkeltvedtak

Advokatforeningen vil påpeke viktigheten av at fastsettelsen av pilar 2-krav underlegges betryggende saksbehandling. For eksempel bør kravene begrunnes på en forsvarlig måte som ivaretar hensynet til gjennomsiktighet, kontradiksjon og klageadgang. Advokatforeningen mener derfor at midlertidige pilar 2-krav bør fastsettes som enkeltvedtak, i likhet med pilar 2-krav fastsatt som ledd i den ordinære SREP-prosessen.

3.2 Fastsettelse og offentliggjøring av kapitalkravsmargin

Finansnæringen forholder seg i stor grad til forventninger fra Finanstilsynet om kapitalkravsmargin som om det er tale om «harde» krav. Advokatforeningen vurderer det derfor som en fordel om man forskriftsfester enkelte minimumskrav rundt saksbehandlingen av slike forventninger – særlig knyttet til begrunnelsen for forventningene.

Det fremgår av høringsnotatet at Finanstilsynet vurderer å slutte med å offentliggjøre forventningene til kapitalkravsmargin. Advokatforeningen mener at dagens praksis bør videreføres, blant annet grunnet hensynet til gjennomsiktighet og likebehandling.


                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                 Merete Smith
leder                                                                                  generalsekretær