Høring

Forslag til forskrift om salær til advokater i saker etter etterretningstjenesteloven

Adressat
Forsvarsdepartementet
Skrevet av
Strafferett og straffeprosess
Sendt 18. august 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til Forsvarsdepartementets brev av 7. juli 2023 med vedlagt høringsnotat, med høringsfrist den 1. september 2023.

Høringen gjelder forslag til forskrift om salær fra det offentlige til særskilte advokater i saker etter etterretningsloven.

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget for strafferett og straffeprosess består av Berit Reiss-Andersen (leder), Bernt Heiberg, Anders Brosveet, Frode Sulland, Christian Hjort, Simen Perminow Skjønsberg, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Elisabeth Myhre, Heidi Juritzen og Lars Mathias Enger. Samtlige har lang erfaring og god kompetanse innenfor de aktuelle rettsområdene.

3 Advokatforeningens kommentarer

Aktuelt forslag er gjennomgått. Advokatforeningen har ikke merknader til det fremlagte forslaget.

Advokatforeningen finner det meget positivt at forslaget også tilrettelegger økonomisk for nødvendig kompetansetiltak for advokatene.

 

                                                     Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                          Merete Smith
leder                                                                                            generalsekretær