Høring

Forslag til endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.)

Adressat
Justis- og beredskapsdepartementet
Skrevet av
Strafferett og straffeprosess
Sendt 27. februar 2023

Vi viser til høringen i høringsbrev av 8. desember 2022, med høringsfrist den 28. februar 2023.

Høringen gjelder forslag til endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.), jf. høringsnotat av 8. desember 2022.

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget 30. april 2019 ba «regjeringen å sørge for kjønnsnøytrale titler i alle av statens virksomheter», jf. anmodningsvedtak nr. 497 (2018-2019). Departementet har på denne bakgrunn foreslått at «lensmann» og tilhørende uttrykk tas ut av lovverket. Dette i tråd med at etaten fra 2021 gikk over til å benytte betegnelsene politistasjonssjef, politistasjon og politistasjonsdistrikt. Videre foreslår departementet at «namsmann» endres til det kjønnsnøytrale «namsfogd».

Høringen er forelagt Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Berit Reiss-Andersen (leder), Frode Sulland, Anders Brosveet, Christian Hjort, Simen Perminow Skjønsberg, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Elisabeth Myhre, Bernt Heiberg, Heidi Juritzen og Lars Mathias Enger.

Advokatforeningen støtter i hovedsak forslagene i høringsnotatet av 8. desember 2022.

Ved at begrepet «lensmann» og tilhørende uttrykk tas ut av lovverket blir bestemmelsene mer tilgjengelige og mer i samsvar med de faktiske forhold.

For øvrig har Advokatforeningen ikke merknader til den konkrete begrepsbruken.


                                              Vennlig hilsen

Jon Wessel-Aas                                                                         Merete Smith                                                                 leder                                                                                          generalsekretær