Høring

Forslag til nasjonalt statistikkprogram for perioden 2024-2027

Sendt: 26. januar 2023

Adressat: Finansdepartementet

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre hressaøringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Finansdepartementet publisert den 3. november 2022, med høringsfrist den 27. januar 2023.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Forsvarergruppen. Samtlige medlemmer har lang erfaring og god kompetanse innenfor de aktuelle rettsområdene.

3 Advokatforeningens merknader

Advokatforeningen er positiv til det nye delområdet «Tillit til offentlige institusjoner», under emnet Valg og demokrati, og mener temaene s. 52 flg er både viktige og representative.

Advokatforeningen er videre positive til at samisk statistikk skal vurderes utvidet. Kunnskap om urbefolkningen, både innenfor sametingsvalg, språk, næring og reinbeite er svært viktig.

Det er noe uklart om interneringer av voksne og mindreårige med formål om utsendelse av riket er del av statistikkprogrammet. Det fremgår at mindreårige asylsøkere som bor på omsorgssentre er inntatt under punkt 6.15, og at innvandrere er tema under punkt 6.3 om befolkning. I dette inngår «hvor mange norske myndigheter har bistått i å forlate landet», men det er uklart om det er ment å omfatte internering. Det er et ønske om at statistikk på interneringer inntas.

Det foreslåtte i punkt 6.15 ser ut til å videreføre dagens ordning ved at datainnsamlingen stanser ved rettskraftig avgjørelse. Vi mener at behovet for å også føre statistikk over myndighetsreaksjoner og tvangsinngrep overfor soningsinnsatte er stort og temaet er stadig mer relevant . SSB kan derfor med fordel også innhente data fra KDI for å øke kunnskapsgrunnlaget om dette temaet.


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                           Merete Smith
leder                                                                                            generalsekretær