Høring

Forslag til endringer i regler om ansatterepresentasjon i finansforetak

Adressat
Finansdepartementet
Skrevet av
Bank, finansiering og valuta
Sendt 7. juni 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Finansdepartementet publisert den 7. mars 2023, med høringsfrist den 7. juni 2023.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Elisabeth Eriksson, Carine Lindman-Johannesen, Jan Bjørnsen, Hillevi Torngren Myhre og Eirik Solem, som alle har lang kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3 Advokatforeningens kommentarer

Forslaget om å oppheve bankforskriften og langt på vei å gi representasjonsforskriften anvendelse på finansforetak støttes og innebærer et skritt i riktig retning for finansforetak som p.t. har utdaterte eller ingen regler å forholde seg til ved gjennomføring av valg. Advokatforeningen vil imidlertid bemerke at representasjonsforskriften på sikt også bør revideres, da denne er utformet på en måte som gjør den utilgjengelig for relevante brukere (ledere, HR, tillitsvalgte) og på flere områder oppstiller unødvendig formalistiske krav.

Advokatforeningen støtter særlig forslaget om at Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven gis kompetanse til å avgjøre saker knyttet til ansatterepresentasjon i finansforetak. Tvisteløsningsnemnda har allerede opparbeidet seg solid erfaring rundt problemstillinger og tolkningsspørsmål som oppstår ved anvendelsen av representasjonsforskriften, og det synes lite hensiktsmessig at to ulike organer skal forvalte samme regelsett parallelt (og potensielt utvikle avvikende praksis).

Advokatforeningen ønsker også å uttrykke særlig støtte for at adgangen til å inngå tidsbegrenset avtale om unntak etter representasjonsforskriften § 44 også skal gjelde for finansforetak. Advokatforeningen ser at denne adgangen har stor praktisk betydning for virksomheter i ulike endringsprosesser, og det antas å være et tilsvarende behov for fleksibilitet for finansforetak.


                                                Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                      Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær