Høring

Forslag til endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (melding om konkursåpning mv.)

Adressat
Justis- og beredskapsdepartementet
Skrevet av
Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og
Sendt 16. mai 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat, publisert den 21. februar 2023, med høringsfrist den 21.mai 2023.

Høringen gjelder endring i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (melding om konkursåpning mv.)

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Lovutvalget består av Frank C. Aase (leder), Stine Dalenhag Snertingdalen, Ellen Schult Ulriksen, Ole Magnus Karlsen, Reidar Myhre og John Aksel Stav, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3 Kommentarer til de enkelte forslagene

Under kommentar til de ulike forslagene brukes samme nummerering og overskrift som i høringsnotatet.

3.1 3.1 Melding til registre om konkursåpningen

Forslaget legger opp til i § 9 a første ledd første punktum at Konkursregisteret skal sende automatisk melding (API) om konkurs til følgende register:

 • Grunnboken
 • Verdipapirsentralen
 • Løsøreregisteret
 • Skipsregisteret
 • Enhetsregisteret
 • Foretaksregisteret
 • Regnskapsregisteret
 • Akvakulturregisteret

Disse registrene med unntak av Verdipapirsentralen har etablert løsninger for mottak av automatiske varsler. Verdipapirsentralen har varslet at de ønsker å få på plass en slik teknisk løsning.

Forslaget legger videre opp til i § 9 a annet ledd første og andre punktum at bostyrer har plikt til å sende melding manuelt til følgende register dersom bostyrers undersøkelser viser at det er registrert rettigheter av betydning for boets beslag i det aktuelle register eller det for øvrig er behov for å sende melding ut fra forholdene i saken:

 • Rettsvernsregister
  o Kraftledningsregisteret
  o Luftfartsregisteret
  o Petroleumsregisteret
  o Elsertifikatregisteret
  o Rettsvernsregistrene for immaterielle rettigheter (blant annet Patentregisteret og Designregisteret
 • Ikke rettsvernsregister
  o Motorvognregisteret
  o Småbåtregisteret

Advokatforeningen er av den oppfatning at dette ikke endrer bostyrers oppgaver i nevneverdig grad. Bostyrere har i all hovedsak allerede rutiner for utsending til disse registrene i de boene det er behov for det. At det kommer en klar oversikt over hvilke register som mottar automatisk melding gjennom API anser Advokatforeningen som en fordel.

Etter Advokatforeningens syn er det en fordel om det klargjøres hva som vil være situasjonen for Verdipapirsentralen frem til Verdipapirsentralen får mulighet til å motta automatisk varsel (API) fra Konkursregisteret.

Videre mener Advokatforeningen at det bør arbeides mot at Konkursregisteret skal kunne sende automatiske varsel til alle register, men slik at følgende register bør prioriteres:

 • Register for immaterielle rettigheter
 • Motorvognregisteret
 • Småbåtregisteret

3.2 3.2 Melding til finansforetak om konkursåpningen

I forslag til forskriften § 9 b første ledd første punktum fremkommer det at Konkursregisteret skal sende melding til om konkursåpningen til finansforetak hvor skyldneren kan ha innskudd eller lignende. Dette også som automatisk melding (API).

I forslaget § 9 b annet ledd foreslås det at bostyrer skal sende melding til finansforetak som ikke kan motta automatisk melding (API) fra Konkursregisteret.

Advokatforeningen mener dette er en fornuftig fremgangsmåte, og er enig med departementet i at Konkursregisteret bør gi en oppdatert oversikt på Brønnøysundregistrenes hjemmeside om hvilke finansforetak som kan motta automatisk melding. Advokatforeningen er av den oppfatning at departementet bør vurdere om det på sikt bør bli obligatorisk for finansforetak å kunne motta automatiske meldinger (API).

3.3 3.3 Plikt for finansforetaket til å gi informasjon etter mottatt melding om konkursåpning

Advokatforeningen har ingen innspill til punkt 3.3 utover forslagets punkt 9 c første ledd annet punktum. I forslaget fremkommer det at informasjon som sendes til bostyrer skal inneholde transaksjoner og transaksjonsbeløp for inntil ett år tilbake fra tidspunktet for konkursåpningen. Advokatforeningen mener at tidsperioden ikke bør settes kortere enn et år.

3.4 3.4 Kompetanse til å sende melding om konkursåpningen til registre og finansforetak

Advokatforeningen har ingen innspill til forslagets punkt 3.4.

3.5 4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Advokatforeningen har ingen innspill til forslagets punkt 4.

4 Avslutning/oppsummering

Advokatforeningens syn kan kort oppsummeres slik:

 • Det er ønskelig at det arbeides mot at alle register kan motta API direkte fra Konkursregisteret og at det i første omgang bør arbeides mot Register for immaterielle eiendeler, motorvognregisteret og småbåtregisteret.
 • At det er viktig at Konkursregisteret holder en oppdatert oversikt på sine hjemmesider over hvilke finansinstitusjoner som mottar API.
 • At det om noe tid vurderes om det skal være obligatorisk for finansinstitusjoner og motta API fra Konkursregisteret.
 • At bostyrer skal få informasjon fra finansforetak om transaksjoner som har skjedd minimum ett år forut for konkursåpningen.

                                                 Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                       Merete Smith
leder                                                                                         generalsekretær